Реформе

Реформа Дирекције полиције

Дирекција полиције започела је у претходној години низ активности на реорганизацији својих организационих јединица у циљу унапређењa рада полиције, јачањa капацитета организационих јединица, повећања транспарентности рада полиције и јачања поверења грађана у полицију.

Извршене су организационе и кадровске промене у седишту Дирекције полиције које подразумевају увођење нових пословних процеса као што су:

  • послови стратешког планирања,
  • послови људских ресурса и
  • послови обуке и стручног усавршавања полицијских службеника.

У складу са Законом о полицији, започете су активноси на формирању нове Специјалне антитерористичке јединице и реорганизацији Управе за обезбеђење одређених личности и објеката у Јединицу за обезбеђење одређених личности и објеката.

Дирекција полиције у сарадњи са осталим организационим јединицама Министарства, нарочито са новим Сектором за људске ресурсе, учествује у изради:

  • каталога радних места,
  • изради описа послова и
  • изради модела каријерног напредовања (као и подзаконских аката који ће подржати спровођење овог модела).

Започете су активности и на категоризацији полицијских управа, полицијских станица и испостава, на основу јасно дефинисаних критеријума који узимају у обзир демографију, територију, стање безбедности и постојеће организационе елементе. У наредном периоду, наведена категоризација, заједно са каталогом и описом радних места биће основ за израду Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

Од изузетног значаја је чињеница да се у Служби за сузбијање криминала Управе криминалистичке полиције формирано Одељење за превенцију и сузбијање насиља у породици, као ефикаснији и делотворнији одговор полиције на све учесталије појаве ових деликата.

Такође, имајући у виду један од приоритетних циљева Владе Републике Србије, који подразумева прикључивање Републике Србије Европској унији, организационе јединице у седишту Дирекције полиције спроводе низ активности из своје надлежности у циљу реализације акционих планова за преговарачка поглавља 23 и 24.