Direkcija policije

Direkcija policije

Direkcija policije Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna je za poslove policije, koji su, kao i nadležnosti i ovlašćenja, regulisani Zakonom o policiji.

Policijske poslove obavljaju uniformisani i neuniformisani policijski službenici, odnosno zaposleni koji primenjuju policijska ovlašćenja, ali i zaposleni na posebnim ili određenim dužnostima čiji su poslovi u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima. Policijski službenici rade i na poslovima koji su opasni po život i zdravlje, a zahtevaju veliku odgovornost i posebne uslove rada.

Obavljanje policijskih poslova zasniva se na načelima profesionalizma, saradnje, zakonitosti u radu i srazmernosti u primeni policijskih ovlašćenja, kao i na principu rada sa najmanjim štetnim posledicama...

Direkcijom policije rukovodi direktor policije.

Sedištu Direkcije policije čine sledeće organizacione jedinice:

  1. Biro direktora policije,
  2. Kancelarija za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine lјudima,
  3. Odeljenje za unapređenje rada Direkcije policije,
  4. Uprave u sedištu (12),
  5. Koordinaciona uprava za KiM.

U sastavu Direkcije policije su i područne policijske uprave (27)