Direkcija policije

Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika

Služba za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika oformljena je krajem 2013. godine, u okviru Uprave kriminalističke policije, Direkcije policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, kao ključna organizaciona jedinica koja obavlja poslove suzbijanja krijumčarenja narkotika, prevencije zloupotrebe droga i koordinacije svih aktivnosti usmerenih na borbu protiv droga na teritoriji Republike Srbije. Službu čine tri odeljenja, dva zadužena za represivne aktivnosti i jedno za preventivnu delatnost. Akcionim planom za Poglavlje 24, Služba je određena za jednog od nosilaca unapređenja nacionalnih kapaciteta za borbu protiv droga u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova.

S obzirom na to da pokriva i preventivnu i represivnu stranu borbe protiv narkotika, Služba pored ovlašćenja da kao primarna organizaciona jedinica sprovodi proaktivne istraga u cilju suprotstavljanja nedozvoljenom prometu svih vrsta narkotika i prekursora na teritoriji čitave države, ima i mandat da implementira strateške projekte koji se tiču prevencije zloupotrebe droga. Okvir Službe takođe obuhvata nadzor nad svim istražnim radnjama usmerenim na suzbijanje narkotika, koje sprovode područne policijske uprave (zajedno sa nadležnim tužiocima), a sve u cilju uspostavljanja i održanja ekvivalentne prakse i metodologije za borbu protiv narkotika na celoj teritoriji države, kao i širenje primera najbolje prakse u prevenciji kriminala vezanog za zloupotrebu droga.

Na nacionalnom nivou, Služba razvija odličnu saradnju sa Ministarstvom pravde, kancelarijom Tužilaštva, Ministarstvom zdravlja, Kancelarijom za borbu protiv droga, Upravom carine, kao i drugim relevantnim institucijama.

Na međunarodnom nivou, Služba ostvaruje saradnju sa brojnim državama i organizacijama, uključujući i Interpol, Evropol, Evrojust, UNODC, SELEC, ICITAP i drugim.

Konačno, Služba ulaže napore radi unapređenja centralizovanog i standardizovanog sistema vođenja evidencija i prikupljanja statističkih podataka iz svog delokruga rada.