Direkcija policije

Služba za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike

Službu za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike čine Odeljenje za kriminalističko-obaveštajne poslove  i Odeljenje za prikrivene islednike.

ODELJENJE ZA KRIMINALISTIČKO-OBAVEŠTAJNE POSLOVE

Odeljenje za kriminalističko obaveštajne poslove je savremena, efektivna, efikasna i ekonomična jedinica MUP-a Srbije, koja značajno doprinosi sprečavanju i suzbijanju  kriminala u Republici Srbiji, naročito u oblasti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i teških krivičnih dela.

Odeljenje za kriminalističko obaveštajne poslove je formirano 2002. godine u okviru Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala (UBPOK). Prvobitni naziv OKOP je bio Odeljenje za operativno-obaveštajne poslove. Nadležnost OKOP je bila prikupljanje podataka i informacija iz oblasti organizovanog kriminala. OKOP je bio nadležan za celu teritoriju Republike Srbije. Unutrašnja organizaciona struktura Odeljenja se sastojala od sedam odseka. Organizacionim promenama, od OKOP je 2005. godine zajedno sa Odeljenjem za analitiku UBPOK-a, formirana Služba za kriminalističko-obaveštajne i analitičke poslove i OKOP je dobio sadašnji naziv- Odeljenje za kriminalističko-obaveštajne poslove. U toku 2006. godine od OKOP i Odeljenja za prikrivene islednike je formirana nova Služba za kriminalističko obaveštajne poslove i prikrivene islednike, a OKOP je proširen na deset odseka. Opisana organizaciona struktura je uz manje izmene i danas aktuelna.

Nadležnost Odeljenja za kriminalističko-obaveštajne poslove (OKOP) je prikupljanje, procena, obrada i analiza podataka i informacija o kriminalitetu, prevashodno u cilju sprečavanja i suzbijanja organizovanog kriminaliteta, korupcije, terorizma, otkrivanja i rasvetljavanja teških krivičnih dela i sagledavanja aktuelnih bezbednosnih problema. Na osnovu sprovedenih kriminalističko-obaveštajnih poslova, OKOP sačinjava sledeće kriminalističko-obaveštajne proizvode: operativne izveštaje, operativne informacije i analitičke preseke saznanja,  koje dostavlja rukovodiocima Uprave kriminalističke policije na donošenje odluka i preduzimanje operativnih mera i radnji. Takođe, OKOP identifikuje organizovane kriminalne grupe i pojedince (višestruki povratnici, profesionalci, specijalisti za vršenje određenih krivičnih dela) i uspostavlja i vodi operativne kontrole prema predmetnim entitetima. Ukoliko je za sveobuhvatno sagledavanje novih pojavnih oblika kriminaliteta, pojava ili događaja ili konkretnih aktivnosti kriminalnih grupa potreban duži vremenski period, OKOP otvara i vodi predmete operativnog rada i obaveštajna istraživanja. OKOP, po zahtevu operativnih jedinica vrši provere i aktivnim učešćem u operativnim obradama pruža podršku ovim jedinicama za realizaciju predmeta koji su u toku.

Prioritet u radu OKOP je rad sa operativnim vezama.

OKOP je jedan od nosilaca aktivnosti na uspostavljanju policijsko obaveštajnog modela, kao najsavremenijeg modela za upravljanje policijskim poslovima, zasnovanog na kriminalističko-obaveštajnim proizvodima.

OKOP aktivno učestvuje u donošenju normativnih propisa koji uređuju oblast kriminalističko-obaveštajnih poslova.

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, OKOP razmenjuje kriminalističko-obaveštajne informacije sa policijama drugih država.

OKOP je nadležan za obavljanje kriminalističko-obaveštajnih poslova na nacionalnom nivou, odnosno na celoj teritoriji Republike Srbije. OKOP organizaciono pripada Službi za kriminalističko obaveštajne poslove i prikrivene islednike, Uprave kriminalističke policije, Unutrašnja struktura OKOP-a se sastoji od deset odseka formiranih po teritorijalnom principu i svaki odsek obuhvata mesnu nadležnost dve do tri područne policijske uprave.

ODELJENJE ZA PRIKRIVENE ISLEDNIKE

Odeljenje za prikrivene islednike je specijalizovana, efektivna i efikasna jedinica MUP-a Republike Srbije koja značajno doprinosi sprečavanju i suzbijanju kriminala u Republici Srbiji, a naročito u oblasti organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i teških krivičnih dela.

Odeljenje za prikrivene islednike je formirano početkom 2006. godine u okviru Uprave kriminalističke policije, Službe za specijalne istražne metode. U skladu sa novom organizacionom strukturom tokom 2006. godine formirana je sadašnja Služba za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike koja je i danas aktuelna.

Posebna dokazna radnja, angažovanja prikrivenih islednika, može se odrediti prema licu za koje postoje osnovi sumnje da je učinilo krivično delo iz člana 162. ZKP Republike Srbije, a na drugi način se ne mogu prikupiti dokazi za krivično gonjenje ili bi njihovo prikupljanje bilo znatno otežano. Podatke o nezakonitim aktivnostima organizovane kriminalne grupe ili osumnjičenih koje prikriveni islednik prikuplja, u određenom vremenskom periodu, mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Tokom svog angažovanja prikriveni islednik se ubacuje u kriminalnu grupu kako bi sagledao pojave, prikupio podatke i dokaze radi vođenja krivičnog postupka. A aktivnosti koje preduzima su tajnog karaktera usmerene na sprečavanju i otkrivanju krivičnih dela organizovanog kriminala. Prikriveni islednik se angažuje u skladu sa ZKP Republike Srbije.

Prikriveni islednik je, po pravilu, ovlašćeno službeno lice organa unutrašnjih poslova, bezbedosno-informativne agencije ili vojno bezbednosne agencije, a ako to zahtevaju posebne okolnosti slučaja i drugo lice, koje može biti i strani državljanin.

Posebnu dokaznu radnju angažovanja prikrivenog islednika određuje sudija za prethodni postupak sa obrazloženom Naredbom.

Angažovanje prikrivenog islednika traje koliko je potrebno da se prikupe dokazi, a najduže godinu dana. Na obrazloženi predlog javnog tužioca, sudije za prethodni postupak može produžiti trajanje posebne dokazne radnje za najduže 6 meseci.

Angažovanje prikrivenog islednika se prekida čim prestanu razlozi za njegovu primenu.

Organizaciono, Odeljenje za prikrivene islednike pripada Upravi kriminalističke policije, Službi za kriminalističko-obaveštajne poslove i prikrivene islednike. Unutrašnja struktura Odeljenja se sastoji od dva Odseka i to: Odsek za pripremu operacija prikrivenih islednika i Odsek za realizaciju operacija prikrivenih islednika.