Direkcija policije

Služba za borbu protiv organizovanog kriminala

Služba za borbu protiv organizovanog kriminala je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave kriminalističke policije.

Jedinica je formirana 1. oktobra 2001. godine kao Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala. Tokom 15 godina postojanja, u nekoliko navrata je menjana organizacija i struktura, ali se nikada nije menjala osnovna misija – da se kroz partnerstvo sa organima i institucijama u zemlji i srodnim policijskim službama drugih država, koristeći sva raspoloživa zakonita sredstva i stečena iskustva, što efikasnije suprotstavi organizovanom kriminalu u Srbiji i zemljama partnerima.

Kao forma kriminala koja se najbrže transformiše, organizovani kriminal čini poseban izazov za modernu policiju. Stručnost zaposlenih u SBPOK-u je ključ u borbi protiv organizovanog kriminala, pa Služba nastoji da svojim pripadnicima omogući redovno pohađanje obuka na temu borbe protiv organizovanog kriminala, u zemlji i inostranstvu. Uz obuke, prioritet je i obezbeđivanje najsavremenijih sredstava za rad, u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvim i kroz donacije uz podršku međunarodnih organizacija i stranih policija.

Kroz svoje specijalizovane jedinice SBPOK se bavi suzbijanjem svih do sada uočenih oblika organizovanog kriminala: krijumčarenjа narkotika, trgovinе ljudima i ilegalnih migracija, krijumčarenja oružja i eksploziva, međunarodnog krijumčarenja kradenih motornih vozila, otmica, iznuda, ucena sa elementima organizovanog kriminala, pranja novca, korupcije, falsifikovanja novčanica, prevara sa platnim karticama, visokotehnološkog kriminala (krivična dela u vezi zloupotreba računarskih sistema, zloupotreba i kršenja prava intelektualne svojine, dečja pornografija). 

Služba je nastojala da očuva i nadogradi - razvije vrednosti na kojima je i utemeljena:

  • zakonitost – kao jedan od nosilaca sprovođenja zakona u borbi protiv organizovanog kriminala;
  • integritet – kroz primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda u radu;
  • odgovornost i poštovanje – prema građanima, zaposlenima i partnerima sa kojima sarađuje, zakonu i dostojanstvu celokupnog društva;
  • znanje i stručnost – kroz stalno usavršavanje i unapređivanje sopstvenih kapaciteta;
  • fleksibilnost – kao odgovor na izazov stalnog menjanja lica organizovanog kriminala.

U obavljanju zadataka na teritoriji cele Republike Srbije, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala postupa prevashodno u skladu sa Zakonom o nadležnosti i organizaciji državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i Zakonom o policiji, Zakonikom o krivičnom postupku Republike Srbije, zatim Krivičnom zakoniku, Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, Zakonom o nadležnosti i organizaciji državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala i dr.

SBPOK sa drugim državnim organima Republike Srbije, osim nacionalnog zakonodavstva sprovodi i primenjuje i međunarodne konvencije i ugovore relevantne za polje borbe protiv organizovanog kriminala.

Ključni međunarodni ugovor za ovu oblast je Konvencija Ujedinjenih nacija o transancionalnom organizovanom kriminalu sa dodanim protokolima: Protokolom o sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, posebno ženama i decom, Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom i Protokol protiv nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njihovim delovima i municijom.

Uz nju, jednako značajni međunarodni ugovori koji regulišu pojedinosti delovanja u različitim oblastima organizovanog kriminala, kao i mnoga pitanja u vezi programske politike i institucionalnih mehanizama države u prevenciji i suprotstavljanju organizovanom kriminalu su: Konvencija o uzajamnoj pomoći u krivičnim pitanjima sa dopunskim protokolima, posebno Drugim dodatnim protokolom; Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda od kriminala i o finansiranju terorizma; Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije; Krivično-pravna konvencija Saveta Evrope o korupciji; Građansko-pravna konvencija Saveta Evrope o korupciji; Konvencija Ujedinjenih nacija o opojnim drogama; Konvencija Ujedinjenih nacija o psihotropnim supstancama; Konvencija Ujedinjenih nacija protiv krijumčarenja opojnih droga i psihotropnih supstanci; Konvencija Saveta Evrope o kompjuterskom kriminalu; Konvencija Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke i ksenofobične prirode izvršenih preko računarskih sistema sa pripadajućim Drugim dodatnim protokolom; Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima.

Verujemo da uz podršku građana i zajedno sa njima možemo postići bolje rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala.

Pozivamo Vas da  Službi na adresu elektronske pošte:

 ukp@mup.gov.rs , ili na adresu Bulevar Mihaila Pupina 2, 11 000 Beograd, dostavite informacije koje mogu doprineti zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i unapred se zahvaljujemo na ukazanom poverenju. SBPOK će u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, i u okvirima svojih kapaciteta, postupati po svakoj osnovanoj i kvalitetnoj informaciji.

U svojim istragama Služba za borbu protiv organizovanog kriminala blisko sarađuje sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, pod čijom koordinacijom i postupa u skladu sa svojim policijskim ovlašćenjima.

SBPOK nastoji da primenjuje princip da obaveštajna informacija inicira vođenje istrage, kroz postepeno ugrađivanje metoda tzv. rada policije vođenog obaveštajnim saznanjima ("Intelligence-led policing") u svoje svakodnevno postupanje.

Služba je jedan od pionira u primeni savremenih metoda istraga organizovanog kriminala: specijalne istražne metode, upotreba prikrivenih islednika, kontrolisanih isporuka, kriminalističko-obaveštajne analize u svojim istragama, paralelne istrage sa drugim državama, proaktivne istrage, inicijative za uvođenje prakse zajedničkih istražnih timova

Okosnicu rada SBPOK-a čine i saradnja sa drugim državnim organima Republike Srbije i međunarodna saradnja sa srodnim stranim policijskim službama – posredstvom Interpola, Evropola, SELEK-a i policijskih oficira za vezu postavljenih u Republici Srbiji ili zaduženih za teritoriju Republike Srbije iz drugih država.

Zarad zaštite interesa i bezbednosti građana i očuvanja poverenja koje Službi ukazuju, strateški imperativi u razvoju SBPOK-a su:

  • razrada i primena metodologije rada zasnovane na prikupljanju, proceni, analizi, razradi i korišćenju obaveštajnih informacija i primena; uvođenje i usvajanje metoda kojima će se postići najdelotvorniji efekat protiv organizovanog kriminala, uključujući i oduzimanje imovine stečene kriminalom;
  • nadogradnja znanja o organizovanom kriminalu, pretnjama koje od njega potiču;
  • određivanje prioriteta u borbi protiv organizovanog kriminala na nacionalnom nivou;
  • dostizanje stadijuma bezbednosti koji podrazumeva održavanje kontrole nad minimalnim nivoom organizovanog kriminala, koji ne ugrožava napredak Srbije.