Дирекција полиције

Управа полиције

Управа полиције је организациона  јединица  у оквиру Дирекције полиције у седишту Министарства унутрашњих послова која прати, усмерава, координира и надзире функционисање полиције и предлаже мере за унапређење организације полиције, методологије рада полиције и безбедности у заједници.

Стара се о спремности организационих јединица полиције и униформисаних овлашћених службених лица у подручним полицијским управама за обављање послова превенције криминала, безбедносне заштите живота, права, слобода и имовине грађана, јавног реда и других послова полиције. Пружа стручну помоћ у обављању послова, налаже мере и врши контролу рада организационих јединица полиције.

Организује и по потреби учествује у непосредном обављању послова ради спречавања нарушавања и успостављања у већем обиму нарушеног јавног реда; појачаних мера безбедности на спортским приредбама и другим јавним окупљањима грађана; ангажовања припадника интервентних јединица полиције на извршавању сложених безбедносних задатака,  спасавања људи у елементарним непогодама и другим ванредним догађајима.

Управа полиције организује, прати и координира мере приликом окупљања грађана и одржавања спортских приредби и у складу са националним нормама и стандардима, врши размену безбедносних информација са другим организационим јединицама Министарства, службама безбедности и полицијским органима других земаља.

Ова организациона јединица МУП-а предузима одговарајуће мере за попуну јединица полиције, планира и учествује у спровођењу обуке полицијских службеника и учествује у планирању набавке униформе, наоружања и личне и посебне опреме полиције.

Такође, Управа полиције врши проверу испуњености услова за стицање лиценци за обављање послова приватног обезбеђења и детективске делатности, прати и надзире обављање наведених послова, врши проверу испуњености услова за давање овлашћења центрима за обуку службеника обезбеђења и надзире њихов рад и издаје легитимације службеницима обезбеђења и детективима.

 Управа полиције у свом саставу има:

  • Одељење за организацију, превенцију и рад полиције у заједници;
  • Одељење за јавни ред и мир и остале послове полиције;
  • Одељење за безбедност спортских приредби – Национални фудбалски информативни центар;
  • Одсек за одбрамбене припреме и помоћну полицију;
  • Одељење за контролу рада полиције;
  • Одељење за оперативне полицијске вештине и опремање полиције;
  • Одељење за послове приватног обезбеђења и детективске делатности.