Документи

Прописи

 

1. МИНИСТАРСТВО И ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ - РАДНИ ОДНОСИ, ЗАПОСЛЕНИ, ОВЛАШЋЕЊА И ДР.

 1. Правилник о организацији буџетског рачуноводства (2020), (Word, PDF)
 2. Упутство о организовању послова и начину рада полиције у заједници, на секторима и полицијским одељењима (2020), (Word, PDF)
 3. Упутство о Методологији за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова, „Службени гласник РС‟, број 94 од 7. децембра 2018. (Word, PDF)
 4. Правилник о начину обављања појединачних полицијских послова, (Word, PDF)
 5. Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр.4.57/16),  (Word, PDF);
 6. Правилник о полицијским овлашћењима ("Службени гласник РС", број 41 од 11. 06. 2019), (Word, PDF)
 7. Правилник о начину спровођења теста интегритета ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018),  (Word, PDF)
 8. Правилник о начину вршења унутрашње контроле ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018), (Word, PDF)
 9. Правилник о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова  (Word, PDF)
 10. Правилник о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 11. Правилник о спровођењу интерног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 12. Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова, (PDF)
 13. Правилник о начину и поступку рада комисија за утврђивање неспособности за професионално вршење полицијских послова ("Службени гласник РС", број 30 од 25. 04. 2019), (Word, PDF)
 14. Правилник о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 88 од 15. новембра 2018), (Word, PDF)
 15. Правилник о начину спровођења и мерама здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 73 од 28. јула 2017. године), (Word, PDF);
 16. Правилник о Фонду за солидарну помоћ ("Службени гласник РС", број 49 од 08. 07. 2019), (Word, PDF)
 17. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству унутрашњих послова
 18. Правилник о начињу одузимања и враћања задржаног службеног оружја и муниције, службене значке и службене легитимације ("Службени гласник РС" бр. 54/17), (Word, PDF);
 19. Правилник о притужбеном поступку у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 90 од 20. децембра 2019), (Word, PDF);
 20. Правилник о приправности за рад ("Службени гласник РС", бр.16/17), (Word, PDF);
 21. Директива о поступању Секретаријата и других организационих јединица у поступцима израде мишљења о примени прописа из делокруга Министарства унутрашњих послова, (Word, PDF);
 22. Правилник о раду и делатности полицијских спортских удружења, (Word, PDF);
 23. Правилник о изгледу и садржини обрасца Упитника о идентификационим подацима (Word, PDF)
 24. Правилник o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова, (Word, PDF)
 25. Директивa о излучивању безвредног регистратурског материјала (Word, PDF)
 26. Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, (PDF)
 27. Правилник o методологији рада и начину приступа подацима и заштите националног система ТЕТРА, система мобилних радио комуникација и критичне инфраструктуре ("Службени гласник РС", број 55 од 2. августа 2019), (Word, PDF)
 28. Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, "Службени гласник РС", број 34 од 4. маја 2018. (Word, PDF)
 29. Правилник о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр.8 од 31.1.2020), (Word, PDF)
 30. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите (Word, PDF)
 31. Правилник о начину одређивања и пасивизирања јединственог матичног броја грађана (Word, PDF)
 32. Правилник о начину снимања на јавном месту и начину саопштавања намере о том снимању (Word, PDF)
 33. Правилник о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање (Word, PDF)
 34. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите (Word, PDF)
 35. Упутство о начину коришћења ресурса Наставног центра "Макиш" 01 број 7965/20-2 од 8.12.2020. године (Word, PDF)
 36. Наставни план и програм обука јединице цивилне заштите опште намене (PDF)
 37. Наставни план и програм обукe начелника штабова за ванредне ситуације (PDF)
 38. Наставни план и програм обукe штабова за ванредне ситуације (PDF)
 39. Наставни план и програм обукe повереника цивилне заштите (PDF)

2. ДРЖАВНА ГРАНИЦА

 1. Правилник о начину поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања граничног инцидента и повреде државне границе ("Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018), (Word, PDF)
 2. Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање граничног одобрења, граничног одобрења и начину издавања граничног одобрења ("Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018), (Word, PDF)
 3. Упутство о стандардним оперативним процедурама за профилисање, преглед и регистрацију ирегуларних миграната с Програмом обуке полицијских службеника, (PDF)
 4. Упутство о стандардним оперативним процедурама за спровођење задатака у вршењу мешовитих/заједничких патрола дуж заједничке границе са Мађарском, Румунијом и Бугарском, (PDF)
 5. Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа, (Word, PDF)
 6. Правилник о садржају, изгледу печата и начину уноса података о преносу оружја и муниције преко државне границе у путну иcправу, (Word, PDF)
 7. Правилник о изгледу и садржини обрасца и начину најаве и одјаве лова уз граничну линију, (Word, PDF)
 8. Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа, (Word, PDF)
 9. Правилник о начину подношења захтева и издавања сагласности за уређење простора уз државну границу, (Word, PDF)
 10. Правилник о начину вршења надзора државне границе и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова надзора државне границе, Word, PDF)
 11. Правилник о изгледу обрасца о одбијању захтева за издавање визе на граничном прелазу и о изгледу обрасца о одбијању захтева за продужење рока важења визе, (Word, PDF)
 12. Правилник o облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза (Word, PDF)
 13. Правилник o садржају и изгледу печата и посебних ознака и начину уноса података о уласку и изласку и о одбијању уласка и изласка, као и о другим подацима од значаја за граничну проверу у путну исправу, "Службени гласник РС", број 105 од 29. 12. 2018. (Word, PDF)
 14. Правилник о начину вршења граничних провера и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова граничних провера, "Службени гласник РС", бр. 104/2018 (Word, PDF)
 15. Правилник о начину подношења захтева и поступку издавања сагласности за изградњу, постављање објеката, промену њихове намене, као и постављању инсталација, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и давању претходне сагласности за почетак радова на подручју граничног прелаза, "Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018. (Word, PDF)
 16. Правилник о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли, "Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018. (Word, PDF)

3. ПОСЛОВИ СТРАНАЦА

 1. Правилник о начину и поступку регистрације и изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил („Службени гласник Републике Србије”, број 42/18), (Word, PDF)
 2. Правилник о садржини и изгледу обрасца за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита („Службени гласник Републике Србије”, број 42/18), (Word, PDF)
 3. Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца ("Службени гласник РС", бр. 20 од 22. 03. 2019, 47 од 28. 06. 2019, 76 од 25. 10. 2019), (Word, PDF)
 4. Правилник о ближим условима и начину спровођења принудног удаљења странца из Републике Србије, (Word, PDF)
 5. Правилник о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце, (Word, PDF)
 6. Правилник о изгледу обрасца о одбијању уласка у Републику Србију, о изгледу обрасца о одобрењу уласка у Републику Србију и начину уноса податка о одбијању уласка у путну исправу странца, (Word, PDF)
 7. Правилник о изледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у страну путну исправу, (Word, PDF)
 8. Правилник о изгледу и начину уношења обавезног боравка у путну исправу странца ("Службени гласник РС", број 80 од 24. октобра 2018), (Word, PDF)
 9. Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања путног листа за странца ("Службени гласник РС", број 80 од 24. октобра 2018), (Word, PDF)
 10. Правилник о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца, ("Службени гласник РС", број 84 од 2. новембра 2018), (Word, PDF)
 11. Правилник о ближим условима и начину спровођења предлога за изрицање забране уласка странца и надзора и контроле странца приликом уласка и кретања преко територије Републике Србије, "Сл.гласник РС", број 2 од 16.01.2019. (Word, PDF)
 12. Уредба о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама странаца којима се привремени боравак у Републици Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка ("Службени гласник РС", бр. 13 од 14. фебруара 2020, 69 од 24. јуна 2022.) (Word, PDF)
 13. Уредбa о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију („Службени гласник РС“, број 20 од 22. марта 2019.) (Word, PDF)
 14. Правилник о ближим условима за подношење захтева за одобрење привременог боравка електронским путем ("Службени гласник РС", број 159 од 30. децембра 2020.) (Word, PDF)
 15. Правилник o издавању јединствене дозволе за привремени боравак и рад странца ("Службени гласник РС", број 6 од 26. јануара 2024).(PDF)
 16. Правилник о одобравању привременог боравка ("Службени гласник РС", број 6 од 26. јануара 2024)(PDF)
 17. Правилник о одобравању сталног настањења "Службени гласник РС", број 118 од 28. децембра 2023).(PDF)
 18. Правилник о подношењу захтева за стално настањењe електронским путем ("Службени гласник РС", број 6 од 26. јануара 2024)(PDF)

4. ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

 1. Правилник о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији, (Word, PDF)
 2. Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције, (Word / PDF)
 3. Правилник о начину вођења и обрасцима евиденција о оружју и муницији које воде надлежни органи, (Word, PDF)
 4. Правилник о онеспособљавању оружја, (Word, PDF)
 5. Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја (PDF)
 6. Правилник о евиденцијама које воде правна лица и предузетници, (Word, PDF)
 7. Правилник о поступку давања оружја на послугу, (Word, PDF)
 8. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције, (Word, PDF)
 9. Правилник о начину вршења провера приликом испитивања, обележавања, појединачног испитивања или хомологације оружја, контроле типа муниције, испитивања онеспособљеног оружја и оружја коме је трајно промењена намена у цивилно, као и изглед ознака и жигова (Word, PDF)

5. ПОСЛОВИ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

 1. Правилник о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима  ("Службени гласник РС", број 83 од 27. 11. 2019), (Word, PDF)
 2. Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима
 3. Посебни протокол о поступању службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања
 4. Правилник о криминалистичко-форензичкој регистрацији, узимању других узорака и криминалистичко-форензичким вештачењем и анализама ("Службени гласник РС", бр 54/17), (Word, PDF);
 5. Правилник о начину спровођења и методологији примене полиграфског испитивања ("Службени гласник РС", бр. 36/17), (Word, PDF);
 6. Правилник о начину рада Националне контактне тачке ("Службени гласник РС", број 93 од 26.12.2019), (Word, PDF);

6. ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ

 1. Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара, (Word, PDF);
 2. Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда, (Word, PDF);
 3. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ВСЈ („Службени гласник РС“, бр. 12 од 22. фебруара 2019), ( PDF)
 4. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења, (Word, PDF);
 5. Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара, (Word, PDF);
 6. Правилник о начину спровођења стручне обуке и полагање испита припадника добровољних ватрогасних јединица (PDF)
 7. Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, (Word, PDF)
 8. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом (Word, PDF)
 9. Правилник о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса ("Службени гласник РС", број 34 од 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 10. Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса ("Службени гласник РС", број 41 од 11. јун 2019), (Word, PDF)
 11. Правилник о начину вођења Регистра привредних друштава и правних лица која рукују опасним супстанцама ("Службени гласник РС", број 34 од 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 12. Правилник о начину издавања одобрења за транспорт наоружања и војне опреме који нису опасан терет ("Службени гласник РС", број 52 од 22. јула 2019), (Word, PDF)
 13. Упутство о Методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања ("Службени гласник РС", број 80 од 08. 11. 2019), (Word, PDF)
 14. Правилник о садржини, начину успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа ("Службени гласник РС", број 78 од 01. 11. 2019), (Word, PDF)
 15. Правилник о условима у погледу материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних ватрогасних јединица ("Службени гласник РС", бр.90 од 20.12.2019), (Word, PDF)
 16. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите, ("Сл.гласник РС", бр.32 од 16.3.2020, 83 од 10.6.2020), (Word, PDF)
 17. Правилник о начину спровођења стручне обуке и полагања испита припадника добровољних ватрогасних јединица (Word, PDF)
 18. Правилник о начину обучавања, оспособљавања, наставним плановима и програмима субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (Word, PDF)

7. УПРАВНИ ПОСЛОВИ

 1. Правилник о техничком прегледу возила, (Word, PDF)
 2. Правилник о утискивању идентификационих ознака (Word, PDF)
 3. Правилник о возачким дозволама (Word, PDF)
 4. Правилник о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте (Word, PDF)
 5. Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила  (Word, PDF)
 6. Правилник о ближим условима о садржају, начину прикупљања и доставе података неопходних за израду Централног информационог система техничких прегледа возила (Word, PDF)

 

Документи