Документи

Закони и уредбе

 1. Закон о полицији (2018) (Word, PDF)
 2. Закон о јавном реду и миру (2017) (Word, PDF)
 3. Закон о јавном окупљању (2016)  (Word, PDF)
 4. Закон о детективској делатности (2018) (Word, PDF)
 5. Закон о приватном обезбеђењу (2018) (Word, PDF)
 6. Закон о оружју и муницији (Word, PDF)
 7. Закон о ратификацији Споразума о реадмисији лица која незаконито бораве између ЕУ и Републике Србије (2007), (Word, PDF)
 8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Word, PDF)
 9. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (2018) (Word, PDF)
 10. Закон о личној карти  (Word, PDF)
 11. Закон о путним исправама (2019), (Word, PDF)
 12. Закон о странцима (2023), (Word, PDF)
 13. Закон о држављанству (2018) (Word, PDF)
 14. Закон о азилу и привременој заштити (Word, PDF)
 15. Закон о граничној контроли (Word, PDF)
 16. Закон о националном  ДНК регистру (2018) (Word, PDF)
 17. Закон о јединственом матичном броју грађана (Word, PDF)
 18. Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова (Word, PDF)
 19. Закон о добровољном ватрогаству (2018), (Word, PDF)
 20. Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције (2018), (Word, PDF)
 21. Закон о критичној инфраструктури (2018), (Word, PDF)
 22. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (2018), (Word, PDF)
 23. Закон о заштити од пожара (2018), (Word, PDF)
 24. Уредбa о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге (Word, PDF)
 25. Уредбa о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 26. Уредба о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 27. Уредбa о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника (Word, PDF)
 28. Уредбa о каријерном развоју полицијских службеника (Word, PDF)
 29. Уредба о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 30. Уредба о начелима за унутрашње уређење у Министарству унутрашњих послова (2017) (Word, PDF);
 31. Уредба o униформи, ознакама и опреми полицијских службеника (Word, PDF)
 32. Уредба о начину спровођења дисциплинског поступка ("Службени гласник РС",  број 26/17) (Word, PDF);
 33. Уредба о изгледу, форми и садржини службене значке и легитмације  (Word, PDF);
 34. Уредба о платама полицијских службеника (Word, PDF);
 35. Уредба о начину остваривања права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада (Word, PDF)
 36. Уредба о условима и поступку отварања и затварања граничних прелаза, њиховој категоризацији, радном времену и начину преласка преко државне границе, „Службени гласник РС", број 98 од 14. децембра 2018. (Word, PDF)
 37. Уредбa о специјалној и посебним јединицама полиције  (Word, PDF)
 38. Уредбa о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова, ("Службени гласник РС", број 18 од 15. марта 2019), (Word, PDF)
 39. Уредбa о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију, („Службени гласник РС“, број 20 од 22. марта 2019), (Word, PDF)
 40. Уредбa о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије (Word, PDF)
 41. Кодекс полицијске етике (2023) (Word, PDF)
 42. Уредба о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама странаца којима се привремени боравак у Републици Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка (Word, PDF)
 43. Урeдба o oцeњивaњу пoлициjских службeникa (Word, PDF)
 44. Уредба о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа (Word, PDF)
 45. Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (Word, PDF)
 46. Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ (Word, PDF)
 47. Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања (Word, PDF)
 48. Уредба о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе (Word, PDF)

        

Документи