Реформе

Реформа Сектора унутрашње контроле

У складу са стратешким документима, Акционим планом за Поглавље 23, Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције и Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (НПАА 2014-2018), Сектор је извршио анализу постојећег нормативног оквира и капацитета Сектора и на основу тога сачинио План активности и кораке који ће унапредити капацитете Сектора унутрашње контроле у сузбијању корупције у Министарству унутрашњих послова.

Израда нормативног оквира

Новим Законом о полицији предвиђено је да Сектор унутрашње контроле има нове надлежности:

 • повећање надлежности СУК-а да врши контролу рада полицијских службеника и свих запослених у Министарству;
 • обавеза руководилаца контролисаних организационих јединица МУП-а, да одговарају за реализацију наложених мера од стране овлашћених службених лица Сектора;
 • спровођење теста интегритета;
 • провера промене имовинског стања запослених у МУП-у (руководилаца, као и за високоризична радна места у Министарству установљена анализом ризика од корупције);
 • спровођење анализе ризика корупције и израда регистра ризика корупције у МУП-у;
 •  превентивни надзор свих организационих јединица у Министарству.

Све организационе јединице Министарства, уколико током свог рада дођу до обавештајних података да је запослени у Министарству извршио кривично дело, на раду или у вези са радом, дужне су да без одлагања доставе обавештајне податке којима располажу Сектору унутрашње контроле, најкасније у року од 24 часа од сазнања.

Предвиђене су тешке повреде службене дужности за све горе наведене одредбе, које имају за циљ јачање одговорности руководилаца свих организационих јединица МУП-а.

Сектор је предложио доношење нових подзаконских аката у складу са изменама Закона о полицији, које ће пратити и израда јасних процедура у поступању Сектора:

 • Правилник о начину и облицима вршења унутрашње контроле;
 • Правилник о примени теста интегритета;
 • Правилник о начину спровођења анлизе ризика корупције у МУП-у;
 • Правилник о евиденцији имовинског картона и провери промене имовног стања;
 • Правилник о раду у Сектору унутрашње контроле.

Унапређење људских и техничких капацитета Сектора 

Организационо јачање СУК-а и повећан број запослених у складу са новим надлежностима и дефинисаним стратешким документима. Набавка опреме (посебно опреме за прикривени надзор), софтвера и обука запослених у СУК-у.

Увођење нових превентивних механизама у сузбијању корупције

У складу са добрим праксама сродних служби у Европи, Сектор ће  новим Законом о полицији имати надлежност да спроводи анализу ризика корупције Министарству унутрашњих послова, спроводи тест интегритета и врши проверу промене имовног стања руководилаца, као и за високоризична радна места у Министарству установљена анализом ризика од корупције.

Унапређење сарадње са службама у оквиру МУП-а, тужилаштвом, другим државним органима и цивилним друштвом у области сузбијања корупције у МУП-у

Сектор унутрашње контроле и Служба интерне ревизије успоставили су јасне механизме међусобне сарадње кроз одређивање тачки контаката, као и методологију међусобне сарадње и формирања радних група по потреби, у складу са Акционим плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције.

Имајући у виду значај независних институција и цивилног друштва у праћењу примене закона и контроли рада Министарства, Сектор има потребу да стално унапређује сарадњу са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Заштитником грађана и Агенцијом за борбу против корупције, у циљу што ефикаснијег поступања по њиховим захтевима и сарадње у области превенције корупције у МУП-у. 

Унапређење међународне оперативне сарадње са сродним службама у Европи и свету

Сектор унутрашње контроле има потписана четири протокола/меморандума о сарадњи са сродним службама у региону, те има потребу да потпише протоколе о сарадњи и са другим сродним службама у Европи и свету, а првенствено са државама са којима се граничимо због пружања помоћи у истрагама корупције на граничним прелазима.