Грађани

Промена пребивалишта странца

Пребивалиште је место у коме се стално настањени странац настанио са намером да у њему стално живи и сматра се пријављеним даном одобрења сталног настањења.

Пријава промене адресе пребивалишта врши се на обрасцу промене адресе пребивалишта (Образац 3) код надлежног органа на чијој територији је нова адреса пребивалишта странца, уз оверену писмену сагласност власника стана или лица које он овласти.

Странац на сталном настањењу је дужан да у року од осам дана од дана промене пребивалишта о томе обавести надлежни орган.