Грађани

Лична карта за странца - уплате

Уплатилац: Име, презиме, адреса и место
Сврха: Образац личне карте за странца
Прималац: Народна банка Србије
Износ: 1.788,00
Жиро рачун: 980-333-07
Модел: 97
Позив на број: 090803

Пример уплатнице:

 

 

Уплатилац: Име, презиме, адреса и место
Сврха: такса
Прималац: Републичка административна такса
Износ: Републичка административна такса по тарифном бр.37, став 3. тачка 1 (види табелу)
Жиро рачун: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

Пример уплатнице: