Грађани

Промена адресе становања

Адреса становања је пријављена адреса на којој странац намерава да борави током одобреног привременог боравка у Републици Србији а њена пријава се врши приликом подношења захтева за одобрење привременог боравка уз писмену сагласност власника стана или лица које он овласти.

Промена адресе становања странца врши се код надлежног органа на чијој територији је нова адреса становања странца пријавом промене адресе становања (Образац 2).

НАПОМИЊЕМО да странац не мења адресу становања уколико је боравиште пријављено на другој адреси из личних, пословних или других разлога, а то боравиште не траје дуже од 15 дана.