Грађани

Како непокретна лица могу да изваде биометријска документа?

Подзаконским актима регулисано је да је подношење захтева за издавање биометријских докумената (личне карте, односно путне исправе) као и уручење истих, ван просторија Министарства унутрашњих послова могуће само изузетно из очигледно оправданих разлога због чега је такво поступање неопходно (болест, боравак у посебној установи, старост и сл). Сходно наведеном, потребно је да се ближи сродник односно лице које живи у заједници са непокретним лицем, или се стара о истом, обрати организационој јединици Министарства по месту пребивалишта односно боравишта непокретног лица, при чему ће приложити доказ о оправданости разлога због кога је потребно наведени захтев примити ван просторија  Министарства. Уколико надлежни орган оцени да постоје оправдани разлози, захтев за издавање биометријских докумената ће примити, а по изради исте и уручити подносиоцу захтева, ван просторија Министарства.