Грађани

Ношење оружја

Физичком лицу које има регистровано оружје за личну безбедност из категорије Б (пиштољи и револвери) може се издати дозвола за ношење оружја.

 Захтев се подноси надлежном органу према месту пребивалишта власника. Приликом подношења захтева физичко лице мора да учини вероватним да му је лична безбедност битно угрожена или би могла бити угрожена у толикој мери да је за његову безбедност неопходно ношење оружја.Издавање дозволе за ношење оружја решењем одобрава директор полиције или полицијски службеник кога он за то овласти.

Дозволу за ношење оружја за личну безбедност на основу решења којим је ношење оружја одобрено издаје надлежни орган. Дозвола за ношење оружја важи уз оружни лист.

Ималац дозволе за ношење оружја може, уз оружни лист, носити у исто време само један комад оружја за које му је издат оружни лист. На јавном месту, ималац дозволе за ношење оружја за личну безбедност оружје не сме учинити видљивим другим лицима, односно не сме носити оружје на начин који изазива узнемирење других лица.

Дозвола за ношење оружја се издаје са ограниченим роком важења до пет година.