Građani

Biometrijska lična karta

Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je za izdavanje navedenog dokumenta neophodno sledeće:

 1. prethodno izdata lična karta ili (ukoliko je izgubljena) druga važeća isprava iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva (npr. pasoš ili vozačka dozvola);
 2. uplatnica generisana  na portalu eUprave;
 3. po želji, nije obavezno, fotografija veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 • izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične  karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu);
 • uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu);
 • izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka).

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta  ukoliko  to žele.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Napomena:                                            

Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosilac zahteva za izdavanje biometrijske lične karte stavlja na uvid samo prilikom prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenim dokumentima podnosioca zahteva.

Građani se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte izjašnjavaju da li žele ličnu kartu sa čipom ili bez čipa.

Građani koji izaberu ličnu kartu na obrascu u koji je ugrađen mikrokontroler (čip), nisu u obavezi da prilikom promene adrese prebivališta podnose zahtev za izdavanje nove lične karte i ponovo plaćaju naknade za izdavanje iste, dok građani koji poseduju ličnu kartu bez čipa, prilikom svake promene adrese prebivališta podnose i zahtev za izdavanje nove lične karte.

Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Članom 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/11) propisano je da lična karta izdata pre dana početka primene Zakona o ličnoj karti (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 62/06), važi do roka navedenog u ličnoj karti, a najduže do 31.12.2016. godine – do kog roka važe i lične karte izdate nakon početka primene navedenog Zakona o ličnoj karti, čiji je rok važenja 27. juli 2011. godine.

Lična karta izdata na starom obrascu, u koju je upisan rok važenja 27. juli 2011. godine, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti važi do 31.12.2016. godine.

Izdavanje biometrijske lične karte maloletnom licu

Maloletno lice sa navršenih 16 godina života, koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužno je da ima ličnu kartu.

 • Maloletno lice starije od deset godina života (dete) ima pravo, ali ne i obavezu da poseduje ličnu kartu.
 • Za maloletno lice, zahtev za izdavanje lične karte podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja.
 • Maloletnom licu starijem od 16 godina izdaće se lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja, ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo.
 • Detetu će se izdati lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo, uz potvrdu nadležnog organa starateljstva da je izdavanje lične karte u interesu deteta.
 • Za izdavanje prve lične karte maloletnom licu neophodna je uplatnica generisana na portalu eUprave i po želji, nije obavezno, fotografija veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik deteta, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, odnosno staratelja pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

 •  izvoda iz matične knjige rođenih za dete (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka deteta, odnosno roditelja ili staratelja kao podnosioca zahteva evidentiranih u  navedenom dokumentu);
 • uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka deteta odnosno roditelja, kao podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu).

Roditelji, odnosno staratelji mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

 

ZAKAŽI TERMIN ( eUprava)