Građani

Prijem u državljanstvo po ugovoru o dvojnom državljanstvu sa Bosnom i Hercegovinom

Ugovorom o dvojnom državljanstvu zaključenom između SRJ i BiH ("Službeni list SRJ", Međunarodni ugovori broj 2/03, stupio na snagu 15. maja 2003. godine) države ugovornice su se saglasile da državljanin jedne države ugovornice može steći državljanstvo druge države ugovornice (dvojni državljanin) pod uslovima:

 1. da je navršio 18 godina života;
 2. da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice;
 3. da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine;
 4. da mu nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz države ugovornice čije državljanstvo stiče za poslednje tri godine pre podnošenja zahteva ili zaštitna mera udaljavanja stranca sa teritorije države ugovornice čije državljanstvo stiče za poslednju godinu dana pre podnošenja zahteva;
 5. da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštovati pravni poredak države ugovornice čije državljanstvo stiče.

Državljanin države ugovornice koji boravi u inostranstvu, a u braku je sa državljaninom druge države ugovornice najmanje tri godine, može steći državljanstvo druge države ugovornice ako ispunjava uslove iz tačke 1,3,4. i 5.

 

Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

 

 1. izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja);
 2. uverenje o državljanstvu BiH (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 3. izvod iz matične knjige venčanih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga;
 5. dokaz o boravku (ukoliko lice zahtev za prijem u državljanstvo podnosi na teritoriji Republike Srbije);
 6. kopija dokumenta sa fotografijom;

     7.     uplatnica generisana na portalu eUprave.

 

NAPOMENA:

 

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

1. dokaz o bravku na teritoriji Republike Srbije;

2. o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih),

3. evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

4. kao i  druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.