Грађани

Захтев за пријем исељеника у држављанство Републике Србије

Члан 18. Закона

Исељеник и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије ако су навршили 18 година живота и није им одузета пословна способност и ако поднесу писмену изјаву да Републику Србију сматрају својом државом.

Брачни друг лица из става 1. овог члана које је стекло држављанство Републике Србије може бити примљен у држављанство Републике Србије ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Под исељеником, у смислу става 1. овог члана, сматра се лице које се иселило из Републике Србије са намером да стално живи у иностранству.

 

За подношење захтева потребно је следеће:

а) извод из матичне књиге рођених (за лица која су рођена у иностранству неопходно је приложити оригинал извод из матичне књиге рођених из државе рођења, као и за децу ако су обухваћени захтевом);
б) извод из матичне књиге венчаних;
в) доказ о исељеништву (копија исењеничке визе, путни лист, доказ страног органа о досељењу у страну државу или изјава подносиоца захтева на околности исељавања за себе или своје претке, неки други доказ који би указао на чињеницу исељења са територије Републике Србије);
г) ако је дете старије од 14 година потребна је његова сагласност;
д) писмена изјава да Републику Србију сматрају својом државом;
ђ) уплатница генерисана на порталу еУправе.

За пријем у држављанство Републике Србије исељеника није потребан отпуст из страног држављанства, што значи да може имати двојно држављанство.

 

НАПОМЕНА:

 Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, може прибавити податке из службених евиденција:

1. о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),

2. евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,

3. као и  друге податке неопходне за одлучивање из других службених евиденција које воде надлежни органи Републике Србије.

Уколико странка жели, наведена документа може сама да прибави и приложи уз поднети захтев.