Грађани

Захтев за пријем у држављанство Републике Србије лица које је рођено на територији Републике Србије

Члан 16. Закона

Лице које је рођено на територији Републике Србије може бити примљено у држављанство Републике Србије, ако је до подношења захтева за пријем најмање две године непрекидно боравило на територији Републике Србије и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

За подношење захтева потребно је следеће:

а) извод из матичне књиге рођених;
б) уверење о држављанству;
в) извод из матичне књиге венчаних;
г) фотокопија документа са фотографијом (пасош или лична карта);
д) потписана изјава да Републику Србију сматра својом државом;
ђ) доказ о непрекидном боравку на територији Републике Србије;
е) уплатница генерисана на порталу еУправе.

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, може прибавити податке из службених евиденција:

1. о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих);

2. евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије;

3. као и  друге податке неопходне за одлучивање из других службених евиденција које воде надлежни органи Републике Србије.

Уколико странка жели, наведена документа може сама да прибави и приложи уз поднети захтев.