Грађани

Утврђивање држављанства

Члан 44. Закона

 За лице које је стекло држављанство Републике Србије, а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, министарство надлежно за унутрашње послове утврдиће држављанство тог лица на његов захтев, односно на захтев надлежног органа који води поступак у вези са остваривањем права лица или по службеној дужности.

 За подношење захтева потребно је следеће:

 а) извод из матичне књиге рођених (за лица која су рођена у иностранству неопходно је приложити оригинал извод из матичне књиге рођених из државе рођења);
б) доказ о држављанству које поседује (уколико поседује држављанство бивших република СФРЈ,  уверење када је и по ком основу исто стечено);
в) копију важећег идентификационог документа (уколико поседује);
г) уверење о држављанству Републике Србије једног или оба родитеља у тренутку рођења подносиоца захтева (уколико је подносилац захтева рођен на територији Републике Србије, довољно је уверење о држављанству  једног родитеља у тренутку његовог рођења);
д) документ којим доказује претпоставку држављанства (нпр. раније решење општинског органа о стицању држављанства донетог по тада важећим прописима);
ђ) уплатница генерисана на порталу еУправе.

 

НАПОМЕНА:

 Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, може прибавити податке из службених евиденција:

1. о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),

2. евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,

3. као и  друге податке неопходне за одлучивање из других службених евиденција које воде надлежни органи Републике Србије.

 Уколико странка жели, наведена документа може сама да прибави и приложи уз поднети захтев.