Грађани

Издавање регистрационе налепнице за возило уписано у јединствени регистар (продужење регистрације)

За издавање регистрационе налепнице за возило уписано у јединствени регистар (за које је издата нова саобраћајна дозвола) потребно је приложити:

  1. регистрациони лист са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
  2. доказ о обавезном осигурању возила;
  3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца, путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  4. уплатница генерисана на порталу еУправе