Građani

Statistika - podneti / rešeni zahtevi građana

Tabela sa statističkim podacima za period od 01. 01 – 31. 12. 2017. godine

r.br.

naziv dokumenta

broj podnetih zahteva

broj rešenih zahteva

broj izdatih dokumenata

broj podnetih žalbi građana

broj rešenih žalbi / prigovora građana

1.

lična karta

346.936

  361.321 31 14

2.

prebivalište

  314.491   449 324

3.

boravište

  21.808   6 1

4.

putne isprave

564.387 559.526 552.794 35 35

5.

državljanstvo

18.089 19.493      

6.

vozačka dozvola

331.897 331.548 331.548 202 197

7.

oružje

117.158 97.126 62.073 964 961

8.

registracija vozila

2.823.589 2.823.589 995.648 71 68

Za tačnost podataka odgovorni su Uprava za upravne poslove i Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije

NAPOMENA:

U skladu sa članom 24. Zakona o prebivalištu i boravištu građana evidencija prebivališta, boravišta i privremenog boravka u inostranstvu građana vodi se u elektronskom obliku, pri čemu se prebivalište građana evidentira u evidenciji o izdatim ličnim kartama koje ujedno služi i kao evidencija prebivališta. Shodno navedenom članu navedena elektronska evidencija ne obuhvata vođenje evidencije o podnetim zahtevima za prijavu prebivališta i boravišta.

U postupku rešavanja po zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva Uprava za upravne poslove je prvostepeni organ i rešenja se donose samo u prvom stepenu. Stranke nemaju pravo žalbe već mogu pokrenuti upravni spor.