Грађани

Издавање пробне возачке дозволе

Пробна возачка дозвола издаје се лицу које први пут положи возачки испит за управљање моторним возилима категотија А1, А2, А, Б1 и Б са роком важења:

- две године лицима која су положила возачки испит са навршених 19 година живота ;
- до навршене 21 године живота лицима која су положила возачки испит пре навршене 19 године живота.

Изузетно ученицима средњих стручних школа који се образују за образовни профил возач моторних возила и који су положили возачки испит за управљање возилима Ц и ЦЕ категорије, пробна возачка дозвола за управљање возилом категорије Б издаје се са роком важења од једне године.
Ако лице након истека рока важења пробне возачке дозволе положи испит за возача возила једне од осталих категорија издаће му се возачка дозвола.

Захтев за издавање пробне возачке дозволе подноси се надлежној територијалној организационој јединици МУП-а, на чијем подручју лице коме се издаје пробна возачка дозвола има пребивалиште. Захтев се може поднети и по месту боравка ако подносилац (због запослења, студирања или других оправданих разлога) борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.

На територији Полицијске управе за град Београд захтев се може поднети у Управи за управне послове, Одељењу за регистрацију возила и возачке дозволе, Љермонтова улица 12а, Полицијској станици Младеновац и Полицијској станици Лазаревац.

Уз захтев треба приложити:

  1. лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима оне категорије, за које се издаје пробна возачка дозвола (А1, А2, А, Б1 или Б категорије) које није старије од шест месеци;
  2. уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима оне категорије за које се издаје пробна возачка дозвола (А1, А2, А, Б1 или Б категорије);
  3. потврду о положеном испиту из прве помоћи;
  4. важећу личну карту на увид;
  5. фотографија возача узима се у дигиталном облику приликом подношења захтева;
  6. Уплатница генерисана на порталу еУправе 

Сва документа и докази стављају се на увид или прилажу у оригиналу.