Грађани

Замена иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије

Уз захтев за замену иностране возачке дозволе, који подноси држављанин Републике Србије, треба приложити:

  1. важећу инострану возачку дозволу и превод оверен од овлашћеног судског тумача;
  2. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила оне категорије за које се захтева издавање возачке дозволе које није старије од шест (6) месеци;
  3. важећу личну карту на увид;
  4. уплатница генерисана на порталу еУправе 

 

Уз захтев за замену иностране возачке дозволе, који подноси страни држављанин, треба приложити:

  1. важећу инострану возачку дозволу и превод оверен од овлашћеног судског тумача;
  2. доказ о идентитету (важећу личну карту за странца или путну исправу) на увид;
  3. доказ о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест (6) месеци;
  4. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила оне категорије за које се захтева издавање возачке дозволе, које није старије од шест (6) месеци;
  5. исправу из које се види којим возилима подносилац захтева може да управља, односно да јој није истекао рок важења (ако се из текста стране возачке дозволе не може закључити за коју категорију, односно врсту возила је издата или да ли јој је истекао рок важења);
  6. уплатница генерисана на порталу еУправе 

 

Уз захтев се може приложити једна фотографија величине 50 x 50 мм у аналогном облику која верно и без прикривања приказује лице подносиоца захтева, није ретуширана ни израђена на аутомату за фотографисање и није старија од шест (6) месеци.

Инострана возачка дозвола неће се заменити ако је реч о привременој, пробној или сличној дозволи, односно ако је дозвола која се мења неважећа, поништена, повучена или отказана од стране органа који је исту издао.

Замењена инострана возачка дозвола враћа се органу државе која је ту дозволу издала.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Возачу који је возачку дозволу Републике Србије заменио за инострану, возачка дозвола може се издати само на основу замене иностране возачке дозволе или на основу поново положеног возачког испита. Нико у исто време не може користити две возачке дозволе издате од стране две државе.