Građani

Obrada podataka na osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose

Ukoliko obrada podataka nije uređena zakonom neophodan je pristanak lica. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva.

Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelј koji vrši roditelјsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.