Građani

Prava lica na koje se podaci odnose

Svako može od Ministarstva da zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup, ispravku ili brisanje,ograničenje obrade njegovih podataka o ličnosti, postojanju automatizovanog donošenja odluke, uklјučujući profilisanje, ima pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka kao i pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili da se za zaštitu svojih prava obrati tužbom Višem sudu u Beogradu Ul. Savska br. 17-a.

Prava u vezi sa obradom podataka se mogu ostvariti i podnošenjem zahteva ovom Ministarstvu područnoj policijskoj upravi prema mestu prebivališta ili na  adresu Ministarstva unutrašnjih poslova: Bulevar Mihajla Pupina br. 2 ili elektronskim putem na adresu: zastitapodataka@mup.gov.rs.

Zahtev mora najmanje da sadrži podatke o identitetu podnosioca (ime i prezime, ime jednog roditelјa, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana), adresu prebivališta, odnosno boravišta, kao i druge podatke neophodne za kontakt. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u identitet podnosioca zahteva,  ovo Ministarstvo može zatražiti i dostavlјanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta lica.

Na podneti zahtev ovo Ministarstvo  odgovoriće bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Izuzetno ovaj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva o čemu će podnosilac zahteva biti obavešten.

Ukoliko Ministarstvo nije u mogućnosti da postupi po podnetom zahtevu  obavestiće podnosioca zahteva  najkasnije u roku od  30 dana od dana prijema zahteva nakon čega se podnosilac zahteva može pritužbom obratiti Povereniku, a takođe  podnosilac zahteva ima pravo i na podnošenje tužbe sudu.

Za ostvarivanje prava u vezi sa obradom  podataka ne plaća se naknada osim ako je podneti zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlјa. U takvim slučajevima ovo Ministarstvo može naplatiti nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu ili odbiti da postupi po  podnetom  zahtevu.