Građani

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

 

Ustavom Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 98/06) zajemčena je zaštita podataka o ličnosti.

Prikuplјanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom. Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikuplјeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Svako ima pravo da bude obavešten o prikuplјenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe.

Zakonom o policiji („Službeni glasnik RS" br. 6/16, 24/18, 87/18) u čl. 252.  propisano je da  policija, u svrhu obavlјanja poslova iz delokruga Ministarstva može da obrađuje podatke o ličnosti i o tome vodi evidencije.

Ove  evidencije propisane su Zakonom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 24/18).

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18) uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade.

Ovim zakonom uređuje se i pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi u svrhe sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uklјučujući sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i slobodni protok takvih podataka.

Ovaj zakon primenjuje se na obradu podataka o ličnosti koja se vrši, u celini ili delimično, na automatizovan način, kao i na neautomatizovanu obradu podataka o ličnosti koji čine deo zbirke podataka ili su namenjeni zbirci podataka.

Podaci o ličnosti moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose. Zakonita obrada je obrada koja se vrši u skladu sa ovim zakonom, odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada;

Obrada je zakonita samo ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1) lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o
ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;
2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaklјučenog sa licem na koje se podaci   
odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre
zaklјučenja ugovora;
3) obrada je neophodna u cilјu poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
4) obrada je neophodna u cilјu zaštite životno važnih interesa lica na koje se
podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
5) obrada je neophodna u cilјu obavlјanja poslova u javnom interesu ili izvršenja
zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
6) obrada je neophodna u cilјu ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće
strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i
slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a
posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

Obrada koju vrše nadležni organi u posebne svrhe je zakonita samo ako je ta obrada neophodna za obavlјanje poslova nadležnih organa i ako je propisana zakonom. Takvim zakonom se određuju najmanje cilјevi obrade, podaci o ličnosti koji se obrađuju i svrhe obrade.