Građani

Saveti

Preventiva (lat. Praeventivus) = koji predupređuje, koji sprečava, zaštitni

 

Prevencija (nlat. praeventio) = predupređivanje, predupređenje, sprečavanje, preduhitrivanje;

predubeđenje, predrasuda

 

Prevencija ili preventiva je, u izvornom značenju, sprečavanje neke bolesti ili poremećenog ponašanja ili pojave koja ostavlja posledice po neke osobe ili grupe.

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova veliku pažnju posvećuje svim vidovima preventivnog delovanja i zajedničkim akcijama sa građanima, školama i lokalnom samoupravom uopšte, radi ukazivanja na određene probleme, bezbednosne rizike, pouke o samozaštiti i upoznavanja sa programima i projektima namenjenim stanovništvu.

 

Savetima za građane, obraćamo se svima, bez obzira na pol, uzrast, pripadnost određenim grupama, versku i nacionalnu pripadnost i želimo da preventivno delujemo u odnosu na određene oblike vršenja krivičnih dela, ali pre svega na zaštitu života i zdravlja ljudi i njihovu bezbednost.

 

Savetima želimo da podstaknemo razvoj  svesti  građana o samozaštiti, kao jednom od najvažnijih vidova zaštite, jer činjenica je da nas niko ne može bolje sačuvati od nas samih.