Sektori

Sektor staro

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje organizuje, analizira, planira, predlaže i realizuje poslove Ministarstva u oblasti međunarodne saradnje, evropskih integracija, dokumenata javnih politika i razvoja i upravljanja projektima.

Nadležan je za planiranje i organizovanje procesa evropskih integracija, postavljanje pravaca i ciljeva u prioritetnim oblastima rada Ministarstva u celini u poslovima evropskih integracija, planiranje i upravljanje projektima finansiranih iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih izvora.

Sektor je nadležan za planiranje, organizovanje i praćenje bilateralne i multilateralne međunarodne saradnje za potrebe Ministarstva, uključujući upućivanje oficira za vezu Ministarstva na rad u inostranstvo, planiranje i organizovanje učešća Ministarstva u regionalnim inicijativama i mirovnim operacijama Evropske unije, Organizacije Ujedinjenih nacija i drugih organizacija.

Nadležan je za izradu dokumenata javnih politika i drugih planskih dokumenata Ministarstva, praćenje sprovođenja, ocene sprovođenja i izveštavanja o njihovoj primeni, izradu analiza procene uticaja ovih dokumenata.

Vrši stručno savetovanje i koordinaciju u izradi i sprovođenju dokumenata javnih politika, srednjoročnih i godišnjih planova.

Obavlja poslove istraživanja trendova u razvoju državne uprave i policijske službe u svetu. Inicira razvojne projekte i analizira razvojne potrebe Ministarstva.

Daje ocenu svrsishodnosti projektnih predloga, finansiranih iz Fondova Evropske Unije, kao i iz bilateralne podrške država.

Obavlja i poslove prevođenja.


Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje u svom sastavu ima:

1.    Grupu za prevođenje;
2.    Odeljenje za međunarodnu saradnju;
3.    Odeljenje za evropske poslove i planiranje i
4.    Odeljenje za upravljanje projektima.

 

 

Projekti

 

 • Podrška EU za efikasno upravljanje granicom
 • Jačanje kapaciteta kriminalističke policije i Posebnog tužilaštva u borbi protiv visokotehnološkog kriminala i povećanje svesti javnosti
 • Jačanje kapaciteta administrativnih i bezbednosnih institucija odgovornih za finansijske istrage, borbu protiv finansiranja terorizma i borbu protiv organizovanog kriminala
 • Podrška Srbiji u postizanju ciljeva Poglavlja 24 - pravda, sloboda i bezbednost“, IPA 2019
 • EU za vladavinu prava - podrška tehničkim kapacitetima za implementaciju Akcionih planova za Poglavlja 23 i 24
 • Poboljšanje otpornosti na katastrofu i podrška Mehnizmu civilne zaštite u Srbiji
 • Borba protiv organizovanog kriminala, finansijskih istraga i visokotehnološkog kriminala
 • Iproceeds 2 targetiranje kriminalnih procedura na internet i obezbeđivanje elektronskih dokaza u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj
 • Regionalna podrška upravljanju osetljivim migracijama na Zapadnom Balkanu“, faza 3
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji -faza II
 • Dalje jačanje mreže Koordinacionih jedinica za međunarodne agencije za sprovođenje zakona (ILECUS) u zemljama Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana u cilju borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i dalji razvoj policijske saradnje - podrška aktivnostima bilateralne i multilateralne saradnje
 • Napredne prilagodljive tehnologije veštačke inteligencije i međusobno povezane međusektorske potpuno operativne nacionalne kontakt tačke za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem evropskog obima
 • Jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji – faza 2
 • Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu
 • Podrška EU regionalnoj bezbednosti na Zapadnom Balkanu
 • Podrška Evropske unije Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji u upravljanju migrantskom/izbegličkom krizom na balkanskoj ruti
 • Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije“ za period 2019-2020. godine (SPAP III)
 • DAREnet
 • Jačanje nacionalnih kapaciteta za borbu protiv zloupotrebe interneta u terorističke svrhe
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ (akronim: PacT)
 • Uvođenje metoda profilisanja i nacionalne baze psihoaktivnih sustanci u MUP RS
 • Upravljanje patrolama za bolje upravljanje migracijama - faza 2
 • Dobro upravljanje sajber bezbednošću na Zapadnom Balkanu
 • Terenske vežbe za module civilne zaštite-10 i 11. ciklus
 • Podrška Evropske unije u prevenciji poplava i upravljanja rizicima od šumskih požara na Zapadnom Balkanu i Turskoj - IPAFF
 • Instrument za izgradnju kapaciteta za integrisano upravljanje granicama na Zapadnom Balkanu, ZBIBM
 • Poboljšanje zaštite – upravljanje osetljivim migracijama u Republici Srbiji
 • Kurs operativne komunikacije i koordinacije u vanrednim situacijama
 • Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji - JUFREX 2“ se realizuje u okviru programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility (HF)“ za Zapadni Balkan i Tursku, faza II
 • Instrument za izgradnju kapaciteta za readmisiju na Zapadnom Balkanu
 • Partnerstvo protiv kriminala i terorizma
 • Zajedničko delovanje na Zapadnom Balkanu protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima
 • Izgradnja forenzičko-računovodstvenih kapaciteta u Srbiji

 

 

Arhiva