Sektori

BILATERALNA SARADNJA SA KRALJEVINOM NORVEŠKOM

Naziv projekta: 1. Unapređenje Centra za osnovnu policijsku obuku Sremska Kamenica, Srbija – renoviranje biblioteke, učionica i Jedinice za razvoj nastavnog programa
Implementacioni partner: IMG Internacional Management Group
Nosilac projekta: Sektor za ljudske resurse, Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici
Ukupna vrednost projekta: 329.408,75 evra
Rezultati projekta: - Rekonstrukcija i opremanje biblioteke u Centru za osnovnu policijsku obuku, - Renoviranje i opremanje učionica i kabineta u Centru za osnovunu policijsku obuku, - Opremanje Odeljenja za izradu i razvoj nastavnog plana i programa i organizovanje obuke.
Trajanje projekta: Projekat završen u martu 2012. godine.

Naziv projekta: 2. Podrška kolegi (druga faza) – Norveški policijski direktorat Projekat „Podrška kolegi“ je pilot projekat koji je uspešno realizovan kroz dve faze, u periodu 2006/2007 i 2011/2012 godine
Implementacioni partner: Misija OEBS u Srbiji
Nosilac projekta: Sektor za ljudske resure, Odeljenje za stručno obrazovanje i obuku
Ukupna vrednost projekta: 74.800 evra od čega je Norveški deo 69.800 evra, a iznos koji ulaže Ministarstvo je 5.000 evra.
Rezultati projekta: - Sprovedena obuka novih kolega za podršku, koordinatora i psihologa, podignuta svest rukovodstva, - Sprovedena obuka trenera za izvođenje nastave u vezi sa projektom, - U potpunosti uspostavljen program „Podrške kolegi“ u ranije uključenim (pilot) jedinicama, - Nastavni planovi i programi Centra za osnovnu policijsku obuku obrađuju teme koje se tiču Program podrške kolegi, - Izrađen i usvojen normativni akt kojim se u Ministarstvu reguliše oblast podrške kolege, - Obavljene preliminarne pripreme za uspostavljanje programa „Briga o zaposlenima“
Trajanje projekta: Projekat završen u junu 2012. godine.

Naziv projekta: 3. Jačanje forenzičkih kapaciteta u domenu mikrotragova i elementarne analize u cilju suzbijanja kriminala
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, NKTC
Ukupna vrednost projekta: 76.938.040 dinara
Rezultati projekta: - Stečen napredan nivo znanja istražitelja mesta zločina za uzrokovanje mikro tragova na mestu zločina, - Nabavka nekoliko novih uređaja najviše klase forenzičke opreme, - Forenzički eksperti će biti osnaženi primenom novih analitičkih tehnika za koje će imati sertifikate o obučenosti za rad.
Trajanje projekta: 36 meseci. Projekat se završava u februaru 2017. godine.

Naziv projekta: 4. Jačanje kapaciteta laboratorijskih ispitivanja i forenzičke obrade lica mesta u NKTC MUP RS u Užicu
Implementacioni partner: IMG
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije, Nacionalni kriminalističko-tehnički centar
Ukupna vrednost projekta: 610.080 evra
Rezultati projekta: - Kriminalističko tehnički centar u Užicu, koji je izgrađen u skladu sa standardima EU, obezbeđuje razmenu informacija i metodologiju rada između forenzičkih centar i nadležnih organa u Srbiji, kao i relevantnih institucija Evropske unije. - Ojačani kapaciteti Srbije za efikasnu borbu protiv svih vrsta kriminala.
Trajanje projekta: 17 meseci. Projekat je završen u junu 2013. godine.

Naziv projekta: 5. Unapređenje kapaciteta policije Republike Srbije u borbi protiv korupcije
Implementacioni partner: OEBS
Nosilac projekta: Uprava kriminalističke policije
Ukupna vrednost projekta: 284.138 evra
Rezultati projekta: - Grupa krivičnih inspektora je odabrana i njihov razvoj je praćen - Odabrana grupa krivičnih policijskih inspektora je obučena iz oblasti pravnih i istražnih aspekata u borbi protiv korupcije - Uska specijalizacija odabrane grupe krivičnih policijskih inspektora je unapređena - Međunarodna policijska saradnja i razmena iskustava u vezi sa krivičnim delima sa elementima korupcije je unapređena - Odabrana grupa krivičnih inspektora je ocenjena
Trajanje projekta: Projekat se završava u maju 2016. godine

Naziv projekta: 6. Poboljšanje upravljanja informacijama, faza 3 MIIP 3
Implementacioni partner: IMG
Ukupna vrednost projekta: 4.279.585 evra
Rezultati projekta: - Uspostavljena jedinica za upravljanje poslovnim procesima, sastavljena od zaposlenih MUP-a, sposobna da nastavi rad na poboljšanju radnih procesa nakon završetka MIIP3 sa smanjenom spoljnom podrškom ili bez nje, u celom MUP-u. - Novi poslovni procesi kreirani na osnovu a) strukturne izmene organizacije MUP-a, tamo gde je to moguće, da bi u potpunosti i efikasno podržavalo odabrane oblasti poslovnih aktivnosti i b) predloženih izmena eksternih/državnih zakona, regulativa i internih statuta da bi se omogućilo funkcionisanje novih poslovnih procesa. - Precizirani zahtevi za softverske aplikacije, tenderska dokumentacija i kriterijumi za izbor, zasnovani na preslikavanju novih poslovnih procesa na IT alate. - Testirani i primenjeni sistemi softverskih aplikacija. - Računari i prateća oprema oprema instalirana kao podrška novim poslovnim procesima/sistemima. - Poslovnici, priručnici i pravilnici razvijeni za nove poboljšane procese. - Definisana upravljačka struktura i funkcije za bolje upravljanje procesima i sistemima nabavke, upravljanje dokumentima i ljudskim resursima koji mogu biti primenjeni iu drugim ministarstvima. - Okrugli stolovi, radionice i kursevi obuke održani za više upravljačke strukture koje donose odluke da bi najbolje iskoristili raspoložive podatke i poboljšali njihove kapacitete za donošenje odgovarajućih odluka. - Podizanje kapaciteta uključujući IT alat za CRM za kombinovanje finansijskih i ne-finansijskih podataka da bi se bolje planiralo, pratilo i odgovaralo za ktivnost i trošenje. - Poboljšani srednjoročni poslovni planovi i godišnji budžeti i poboljšano izvršavanje budžeta tokom godine, sa poboljšanom vezom između finansijskog upravljanja i ne-finansijskog upravljanja učinkom.
Trajanje projekta: 36 meseci. Projekat se završio u decembru 2015. godine.

Naziv projekta: 7. Unapređenje kapaciteta u cilju optimizacije organizacije i rada srpske Nacionalne jedinice EVROPOL-a i Kancelarije srpskog oficira za vezu u EVROPOL-u
Implementacioni partner: Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju
Ukupna vrednost projekta: 80.000 evra
Rezultati projekta: Planirani efekti projekta su - Efektna međunarodna operativna policijska saradnja preko kanala Evropola, zasnovana na znanju stečenom u studijskim posetama - Moderna oprema u prostorijama srpske ENU koja omogućava efikasnu upotrebu sistema za pretragu i razmenu informacija - Oficiru za vezu u Hagu omogućeno da vrši unakrsne provere direktno i nezavisno - Jasno definisane uloge i dužnosti Nacionalne jedinice Evropola u Beogradu i oficira za vezu u Hagu
Trajanje projekta: 12 meseci

Prva<1>Poslednja