Сектори

Сектор за материјално-финансијске послове

Сектор за материјално–финансијске послове обавља послове логистике којима се стварају услови за рад полиције и других организационих јединица Министарства.

Обавља финансијско–рачуноводствене послове и послове у вези са располагањем буџетских средстава, јавне набавке, имовинско-правне и друге материјалне послове, послове писарнице и архиве, послове изградње објеката и експлоатације и одржавања ресурса и службених возила.

Обавља послове обезбеђења и организације исхране и смештаја и других угоститељских услуга припадницама Министарства.

Управља и координира радом одељења логистике на нивоу Министарства, сагледава и анализира потребе Дирекције полиције и организационих јединица у седишту Министарста.

Управља и прати непокретну и покретну имовину на режиму коришћења Министарства. Врши комерцијалне послове и послове ускладиштења имовине.

Анализира потребе организационих јединица Министарства, израђује план јавних набавки за Министарство, спроводи поступке јавних набавки добара и услуга.

Успоставља, планира, распоређује и управља буџетским средствима за обезбеђивање и пружање логистичке подршке.

Обавља послове реализације и спровођења пројеката. Обавља књиговодствене и послове буџетског рачуноводства.

Обавља имовинско-правне послове везане за заштиту интереса Републике Србије у својинско-правним и облигационо-правним односима, заштиту интереса у судским поступцима за накнаду материјалне и нематеријалне штете, као и нормативно-правне послове у надлежности Сектора.

Обавља послове писарнице, управљања и архивирања докумената Министарства.

Обезбеђује услове за функционисање организационих јединица Министарства, кроз изградњу нових објеката и одржавање постојећих ресурса.

Обавља техничке послове и послове у вези са одржавањем службених возила Министарства. Организује послове исхране и смештаја запослених у Министарству.


Сектор за материјално–финансијске послове у свом саставу има:

 1. Одељење за материјалне послове;
 2. Одељење за послове набавки;
 3. Одељење за финансијско-рачуноводствене послове и буџет;
 4. Одељење за организовање исхране и смештаја;
 5. Одељење за логистику подручних полицијских управа;
 6. Одељење за логистику Полицијске управе за град Београд;
 7. Одељење за имовинско-правне и нормативно-правне послове;
 8. Одељење за послове писарнице;
 9. Одељење за одржавање и експлоатацију возила;
 10. Одељење за изградњу и одржавање објеката и опреме и
 11. Одељење за магацинско пословање и контролу кретања имовине.