Сектори

Сектор за материјално-финансијске послове

Сектор за материјално - финансијске послове обавља послове логистике којима се стварају услови за рад полиције и других организационих целина Министарства унутрашњих послова:

 • финансијско - рачуноводствене послове и послове у вези са располагањем буџетских средстава,
 • јавне набавке,
 • имовинско - правне и друге материјалне послове,
 • послове писарнице и архиве,
 • послове изградње објеката и експлоатације и одржавања ресурса и службених возила,
 • послове обезбеђења и организације исхране и смештаја и других угоститељских услуга припадницима Министарства,
 • као и друге послове утврђене законом и подзаконским актима.

Успоставља, управља и координише радом одељења логистике на нивоу Министарства, сагледава и анализира потребе Дирекције полиције и организационих јединица у седишту Министарства. Управља и прати непокретну и покретну имовину на режиму коришћења Министарства, врши комерцијалне послове и послове ускладиштења имовине.

Сектор анализира потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова, израђује план јавних набавки за Министарство унутрашњих послова, спроводи поступке јавних набавки добара и услуга. Успоставља, планира, распоређује и управља буџетским средствима за обезбеђивање и пружање логистичке подршке, обавља послове реализације и спровођења пројеката, обавља књиговодствене и послове буџетског рачуноводства.

Такође, у оквиру надлежности Сектора су и имовинско - правни послови везани за заштиту интереса Републике Србије у својинско-правним и облигационо-правним односима, заштиту интереса у судским поступцима за накнаду материјалне и нематеријалне штете, као и нормативно-правни послови у надлежности Сектора.

Одељења у саставу Сектора:

 • Одељење за материјалне послове,
 • Одељење за јавне набавке,
 • Одељење за финансијско – рачуноводствене послове и буџет,
 • Одељење за имовинско–правне и нормативно-правне послове,
 • Одељење за опште послове,
 • Одељење за изградњу и одржавање објеката и опреме,
 • Одељење за одржавање и експлоатацију возила,
 • Одељење за организовање исхране и смештаја,
 • Одељење логистика ПУ за град Београд.
 • Одељење за послове логистика ПУ