Sektori

Sektor za ljudske resurse

Sektor za ljudske resurse obavlja poslove kojim se obezbeđuju uslovi za nesmetano funkcionisanje organizacionih jedinica Ministarstva, u cilju realizacije iskazanih potreba, a u vezi sa funkcijom upravljanja ljudskim resursima zasnovanom na upravljanju kompetencija zaposlenih.

U koordinaciji sa organizacionim jedinicama Ministarstva, izrađuje i sprovodi strategiju razvoja ljudskih resursa u Ministarstvu, utvrđuje smernice i koordinira sprovođenje politike jednakih mogućnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Vrši analizu srodnih grupa poslova na osnovu kojih izrađuje i razvija Katalog radnih mesta. Izrađuje opise poslova i utvrđuje uslove neophodne za delotvoran rad na radnim mestima, kao i procenu složenosti radnih mesta.

Obavlja poslove kadrovskog planiranja i utvrđivanja funkcionalne organizacione strukture Ministarstva.

Sprovodi interne i javne konkurse za popunu radnih mesta u Ministarstvu.

Obezbeđuje uslove za karijerni razvoj i napredovanje zaposlenih.

Planira, programira, organizuje, realizuje i vrši evaluaciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja u i van Ministarstva.

Bavi se naučno-istraživačkim radom i izdavačkom delatnošću za potrebe Ministarstva.

Izrađuje, sprovodi i unapređuje sistem ocenjivanja zaposlenih.

Stara se o primeni zakonitosti u oblasti rada i radnih odnosa u Ministarstvu.

Utvrđuje sistem plata i beneficija za zaposlene u Ministarstvu. Učestvuje u kolektivnom pregovaranju sa sindikatima koji deluju unutar Ministarstva.

Zastupa interese Republike Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, po ovlašćenju Državnog pravobranilaštva, u sudskim postupcima zaposlenih u Ministarstvu.

Stara se o zdravlju i bezbednosti na radu i sprovodi psihološku prevenciju zaposlenih.

Sektor za ljudske resurse  u svom sastavu ima:

1.    Odeljenje za planiranje i softversku podršku upravljanju ljudskim resursima;
2.    Centar za policijsku obuku;
3.    Odeljenje za razvoj zaposlenih i organizacije;
4.    Odeljenje za regrutaciju i selekciju;
5.    Odeljenje za radnopravne poslove;
6.    Odeljenje za plate i beneficije;
7.    Odeljenje za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu;
8.    Odeljenje za psihološku delatnost i
9.    Odeljenja, odseke i grupe za ljudske resurse u područnim policijskim upravama.