Сектори

БИЛAТEРАЛНА САРАДЊА СА КРАЉЕВИНОМ НОРВЕШКОМ

Назив пројекта: 1. Унапређење Центра за основну полицијску обуку Сремска Каменица, Србија – реновирање библиотеке, учионица и Јединице за развој наставног програма
Имплементациони партнер: ИМГ Internacional Management Group
Носилац пројекта: Сектор за људске ресурсе, Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици
Укупна вредност пројекта: 329.408,75 евра
Резултати пројекта: - Реконструкција и опремање библиотеке у Центру за основну полицијску обуку, - Реновирање и опремање учионица и кабинета у Центру за основуну полицијску обуку, - Опремање Одељења за израду и развој наставног плана и програма и организовање обуке.
Трајање пројекта: Пројекат завршен у марту 2012. године.

Назив пројекта: 2. Подршка колеги (друга фаза) – Норвешки полицијски директорат Пројекат „Подршка колеги“ је пилот пројекат који је успешно реализован кроз две фазе, у периоду 2006/2007 и 2011/2012 године
Имплементациони партнер: Мисија ОЕБС у Србији
Носилац пројекта: Сектор за људске ресуре, Одељење за стручно образовање и обуку
Укупна вредност пројекта: 74.800 евра од чега је Норвешки део 69.800 евра, а износ који улаже Министарство је 5.000 евра.
Резултати пројекта: - Спроведена обука нових колега за подршку, координатора и психолога, подигнута свест руководства, - Спроведена обука тренера за извођење наставе у вези са пројектом, - У потпуности успостављен програм „Подршке колеги“ у раније укљученим (пилот) јединицама, - Наставни планови и програми Центра за основну полицијску обуку обрађују теме које се тичу Програм подршке колеги, - Израђен и усвојен нормативни акт којим се у Министарству регулише област подршке колеге, - Обављене прелиминарне припреме за успостављање програма „Брига о запосленима“
Трајање пројекта: Пројекат завршен у јуну 2012. године.

Назив пројекта: 3. Јачање форензичких капацитета у домену микротрагова и елементарне анализе у циљу сузбијања криминала
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, НКТЦ
Укупна вредност пројекта: 76.938.040 динара
Резултати пројекта: - Стечен напредан ниво знања истражитеља места злочина за узроковање микро трагова на месту злочина, - Набавка неколико нових уређаја највише класе форензичке опреме, - Форензички експерти ће бити оснажени применом нових аналитичких техника за које ће имати сертификате о обучености за рад.
Трајање пројекта: 36 месеци. Пројекат се завршава у фебруару 2017. године.

Назив пројекта: 4. Јачање капацитета лабораторијских испитивања и форензичке обраде лица места у НКТЦ МУП РС у Ужицу
Имплементациони партнер: IMG
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције, Национални криминалистичко-технички центар
Укупна вредност пројекта: 610.080 евра
Резултати пројекта: - Криминалистичко технички центар у Ужицу, који је изграђен у складу са стандардима ЕУ, обезбеђује размену информација и методологију рада између форензичких центар и надлежних органа у Србији, као и релевантних институција Европске уније. - Ојачани капацитети Србије за ефикасну борбу против свих врста криминала.
Трајање пројекта: 17 месеци. Пројекат је завршен у јуну 2013. године.

Назив пројекта: 5. Унапређење капацитета полиције Републике Србије у борби против корупције
Имплементациони партнер: OEBS
Носилац пројекта: Управа криминалистичке полиције
Укупна вредност пројекта: 284.138 евра
Резултати пројекта: - Група кривичних инспектора је одабрана и њихов развој је праћен - Одабрана група кривичних полицијских инспектора је обучена из области правних и истражних аспеката у борби против корупције - Уска специјализација одабране групе кривичних полицијских инспектора је унапређена - Међународна полицијска сарадња и размена искустава у вези са кривичним делима са елементима корупције је унапређена - Одабрана група кривичних инспектора је оцењена
Трајање пројекта: Пројекат се завршава у мају 2016. године.

Назив пројекта: 6. Побољшање управљања информацијама, фаза 3 МИИП 3
Имплементациони партнер: IMG
Укупна вредност пројекта: 4.279.585 евра
Резултати пројекта: - Успостављена јединица за управљање пословним процесима, састављена од запослених МУП-а, способна да настави рад на побољшању радних процеса након завршетка МИИП3 са смањеном спољном подршком или без ње, у целом МУП-у. - Нови пословни процеси креирани на основу а) структурне измене организације МУП-а, тамо где је то могуће, да би у потпуности и ефикасно подржавало одабране области пословних активности и б) предложених измена екстерних/државних закона, регулатива и интерних статута да би се омогућило функционисање нових пословних процеса. - Прецизирани захтеви за софтверске апликације, тендерска документација и критеријуми за избор, засновани на пресликавању нових пословних процеса на ИТ алате. - Тестирани и примењени системи софтверских апликација. - Рачунари и пратећа опрема опрема инсталирана као подршка новим пословним процесима/системима. - Пословници, приручници и правилници развијени за нове побољшане процесе. - Дефинисана управљачка структура и функције за боље управљање процесима и системима набавке, управљање документима и људским ресурсима који могу бити примењени иу другим министарствима. - Округли столови, радионице и курсеви обуке одржани за више управљачке структуре које доносе одлуке да би најбоље искористили расположиве податке и побољшали њихове капацитете за доношење одговарајућих одлука. - Подизање капацитета укључујући ИТ алат за ЦРМ за комбиновање финансијских и не-финансијских података да би се боље планирало, пратило и одговарало за ктивност и трошење. - Побољшани средњорочни пословни планови и годишњи буџети и побољшано извршавање буџета током године, са побољшаном везом између финансијског управљања и не-финансијског управљања учинком.
Трајање пројекта: 36 месеци. Пројекат се завршио у децембру 2015. године.

Назив пројекта: 7. Унапређење капацитета у циљу оптимизације организације и рада српске Националне јединице ЕВРОПОЛ-а и Канцеларије српског официра за везу у ЕВРОПОЛ-у
Имплементациони партнер: Управа за међународну оперативну полицијску сарадњу
Укупна вредност пројекта: 80.000 евра
Резултати пројекта: Планирани ефекти пројекта су - Ефектна међународна оперативна полицијска сарадња преко канала Европола, заснована на знању стеченом у студијским посетама - Модерна опрема у просторијама српске ЕНУ која омогућава ефикасну употребу система за претрагу и размену информација - Официру за везу у Хагу омогућено да врши унакрсне провере директно и независно - Јасно дефинисане улоге и дужности Националне јединице Европола у Београду и официра за везу у Хагу
Трајање пројекта: 12 месеци

Прва<1>Последња