Finansije

Finansije

Poslove kojima se stvaraju uslovi za rad policije, a koji se odnose na finansijsko-računovodstvene i poslove u vezi sa budžetom, nabavkama, imovinskim i drugim materijalnim poslovima, upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije, obavljaju nadležne organizacione jedinice Ministarstva.

Radi obezbeđenja sredstava za rad Ministarstva obavljaju se i plansko-analitički poslovi, u skladu sa zakonskim i drugim pozitivnim propisima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, koristeći savremene tehnologije i razvijajući nova informatička rešenja iz sopstvenih resursa, koristeći sredstva i pomoć iz aktuelnih projekata, razvilo tehnička rešenja i aplikacije kojima je obezbedilo veliku uštedu sredstava i brz i nesmetan rad mnogih svojih službi.

Veoma nam je važno da javnost bude upoznata sa načinom korišćenja sredstava, jer smo odlučni da sprovodimo mere štednje i da raspoložive resurse koristimo na najefektivniji način.