Документи

Документи

Интерес Министарства у целини је обезбеђивање несметаног, ефикасног и усклађеног рада свих организационих јединица, као и стручних и других послова.

Нормативно-правни и опште-правни послови, које обављају запослени у стручним службама, у сарадњи са другим органима и организацијама, односе се на припрему закона и других прописа из области полицијских и других унутрашњих послова (уредбе, правилници, упутства и др.). Такође, старају се о њиховом потпуном и благовременом усклађивању са правним системом и дају стручна мишљења на нацрте, односно предлоге правних аката. Они се старају и о усклађивању прописа из делокруга Министарства са правом ЕУ.

За спровођење програма и пројеката, којима се обезбеђује несметан и континуира реформски  процес, веома је важно учешће стручних служби у иницирању, планирању и вођењу преговора за закључивање међународних споразума из области полицијске сарадње и других области и са другим органима и организацијама у Републици Србији на нормативним пословима.

Документи