Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга, са закључењем оквирног споразума, обликован по партијама: отклањање кварова на УПС системима, ЈН број 56/20
Позив
Документација
Одлукa о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка