Građani

Stalni boravak

Stalni boravak

Zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja (stalnog boravka) podnosi se u Policijskoj upravi za grad Beograd, Upravi za strance i područnim policijskim upravama, u zavisnosti od adrese stanovanja stranog državlјanina, organizacionim jedinicama koje su nadležne za boravak i kretanje stranih državlјana na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za stalno nastanjenje se podnosi lično, i u prilogu zahteva dostavlјa se kompletna dokumentacija, odnosno svi propisani dokazi. Po zahtevu ovlašćenog službenog lica, zahtev se može dopuniti dodatnim dokazima.

Dokaz o uplati administrativne takse

Uplatnice za administrativne takse generišete na portalu eUprava tako što nakon unosa imena i prezimena, evidencijskog broja i adrese boravišta ili stanovanja, u prvom padajućem meniju izaberete opciju STRANCI, a nakon toga administrativnu taksu za odobrenje stalnog nastanjenja.

Bliži uslovi za odobrenje stalnog nastanjenja propisani su Pravilnikom o odobravanju stalnog nastanjenja.


USLOVI ZA ODOBRENјE STALNOG NASTANјENјA

Stranac može podneti zahtev za stalno nastanjenje ukoliko u Republici Srbiji boravi neprekidno tri godine po osnovu odobrenog privremenog boravka ili neprekidnog boravka po osnovu prava na azil.

Neprekidnim boravkom smatra se efektivni boravak stranca na teritoriji Republike Srbije, sa mogućnošću višekratnog odsustva iz Republike Srbije do deset meseci ili jednokratnog odsustva do šest meseci, u periodu od tri godine.

Zahtev se može podneti najranije 60 dana pre isteka propisanog uslova od tri godine neprekidnog privremenog boravka kojim se stiče potreban uslov od tri godine, a najkasnije do isteka roka važenja odobrenog privremenog boravka, odnosno jedinstvene dozvole.

U trenutku podnošenja zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja stranac mora imati odobren privremeni boravak po nekom od osnova propisanih za odobrenje privremenog boravka.

Stranac kome je odobreno pravo na azil, zahtev može podneti ako boravi na teritoriji Republike Srbije neprekidno duže od tri godine po osnovu odobrenog prava na azil.


U posebnim slučajevima, nezavisno od propisanih opštih uslova, stalno nastanjenje može se odobriti i strancu:

 • maloletniku, ako je jedan od roditelјa državlјanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;
 • koji je poreklom iz Republike Srbije;
 • koji je srpskog porekla;
 • drugom strancu koji ima odobren privremeni boravak, ako to predstavlјa interes za Republiku Srbiju.

U navedenim posebnim slučajevima, zahtev se podnosi za vreme zakonitog boravka stranaca na teritoriji Republike Srbije;

Strancu kome je odobreno stalno nastanjenje nadležni organ izdaje ličnu kartu za stranca, pri čemu je potrebno lično prisustvo stranca u cilјu uzimanja njegovih biometrijskih podataka.

Maloletnom strancu, do navršene dvanaeste godine života ne uzimaju se otisci prstiju i potpis, a prilikom izdavanja lične karte za stranca maloletnom strancu, neophodno je prisustvo jednog roditelјa, staratelјa, odnosno zakonskog zastupnika.


Potrebna dokumentacija za odobrenje stalnog nastanjenja

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja prilažu se:

 • važeći lični dokument;
 • dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje;
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju;
 • prijava adrese stanovanja u Republici Srbiji (prijava adrese je adresa stanovanja na kojoj stranac ima odobren privremeni boravak);
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse;

Pored navedenih dokumenata, u zavisnosti od osnova za podnošenje zahteva za stalno nastanjenje prilažu se i neka od sledećih dokumenata:

 • dokaz o vlasništvu nad nepokretnošću (izvod iz lista nepokretnosti i drugo);
 • dokaz o radnom angažovanju u Republici Srbiji;
 • dokaz o postojanju srodstva sa državlјaninom Republike Srbije ili strancem na odobrenom stalnom nastanjenju (izvod iz matične knjige rođenih);
 • izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od 6 meseci i izvod iz matične knjige državlјana za supružnika, ukoliko je supružnik državlјanin Republike Srbije;
 • dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem kome je odobreno stalno nastanjenje, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlјe gde je bračna zajednica uspostavlјena;
 • dokaz o slobodnom bračnom stanju za oba partnera i druge dokaze o postojanju vanbračne zajednice;
 • dokaz o poreklu iz Republike Srbije (izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva, izvod iz matične knjige rođenih za jednog ili oba roditelјa podnosioca zahteva).


DODATNE INFORMACIJE

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje smatra se:

 • potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);
 • ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji u skladu sa propisima o radu;
 • dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;
 • dokaz o upisu u Registar polјoprivrednih gazdinstava;
 • potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke koja je registrovana u RS u visini minimalne zarade u Republici Srbiji;
 • garancija poslodavca ili fizičkog lica koji je član domaćinstva stranca koji je podneo zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja da će snositi troškove izdržavanja stranca.

Dokazom da je stranac zdravstveno osiguran smatra se:

 • evropska kartica zdravstvenog osiguranja, odnosno druga isprava kojom dokazuju da su osigurani u svojoj državi, u skladu sa propisima Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju;
 • polisa zdravstvenog osiguranja stranca;
 • dokaz o posedovanju novčanih sredstava kojima se mogu pokriti troškovi pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti;
 • garancija poslodavca ili fizičkog lica da će pokriti troškove pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti;
 • važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

Dokazi koji nisu izdati od strane nadležnih organa Republike Srbije dostavlјaju se sa prevodom ovlašćenog sudskog tumača.

Izjave koje stranac daje, a služe kao dokaz o ispunjenosti odgovarajućih zakonskih uslova za odobrenje privremenog boravka ili stalnog nastanjenja overavaju se kod javnog beležnika.

Za podnošenje zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja maloletnika na odobrenom privremenom boravku čiji je jedan od roditelјa državlјanin Republike Srbije ili stranac na odobrenom stalnom nastanjenju, neophodno je prisustvo oba roditelјa. Ako nije moguće obezbediti prisustvo oba roditelјa, pored prisustva jednog roditelјa, prilaže se i overena saglasnost drugog roditelјa.