Građani

Dostavljanјe podataka korisnicima podataka

Na osnovu Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova
(„Službeni glasnik RS", broj 24/18) podatke o ličnosti koje ovo Ministarstvo obrađuje mogu se dostavlјati državnim organima, organima autonomne pokrajine, jedinicama lokalne samouprave, imaocima javnih ovlašćenja i pravnim licima.

Ministarstvo može podatke iz evidencija dostavlјati i fizičkim licima na osnovu obrazloženog pismenog zahteva koji sadrži: podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, JMBG, ime jednog roditelјa, datum i mesto rođenja, prebivalište i adresu i podatke za kontakt), precizno navedenu svrhu korišćenja podataka, pravni osnov i vrstu, odnosno količinu podataka koja je neophodna za opredelјenu svrhu.

Ministarstvo može prikuplјati i dostavlјati podatke o ličnosti u skladu s preuzetim obavezama iz potvrđenog međunarodnog sporazuma, odnosno na osnovu članstva u međunarodnoj organizaciji.

Ministarstvo je dužno da ispravi i ažurira podatke za koje se utvrdi da su netačni a prikuplјeni i u evidencije uneti podaci o ličnosti moraju se brisati po isteku rokova čuvanja utvrđenih zakonom ili kada se utvrdi da su prestali da postoje razlozi zbog kojih je podatak o ličnosti unet u odgovarajuće evidencije.