Reforme

Najčešća pitanja i odgovori

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI


Koja je svrha kadrovskog plana?

Kadrovski plan se izrađuje u cillju utvrđivanja kadrovskih potreba Ministarstva, u odnosu na broj ukupan broj upražnjenih radnih mesta. Kadrovske potrebe se iskazuju u skladu sa strateškim ciljevima Ministarstva. Kadrovski plan se donosi svake godine, usklađuje se sa utvrđenim budžetskim mogućnostima, i predstavlja osnov za aktivnosti regrutacije i selekcije. Dobrim kadrovskim planiranjem obezbeđuje se zapošljavanje poželjnog profila policijskog službenika na odgovarajuće radno mesto.


Kada će se raspisati konkurs za upis na osnovnu policijsku obuku?

Konkurs raspisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, u zavisnosti od potreba pojedinih područnih policijskih uprava i ostalih organizacionih jedinica Direkcije policije, u skladu sa kadrovskim planom.

Ne postoji ustalјeni termin raspisivanja konkursa.

Informacija o konkursu se oglašava preko nekog od štampanih i elektronskih medija, koji se izdaju, odnosno emituju na celoj teritoriji Republike Srbije, a konkurs se objavlјuje i na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva. O raspisivanju konkursa zainteresovani mogu da se informišu i u područnim policijskim upravama i policijskim stanicama.

Konkurs sadrži:

 • broj polaznika koji se primaju na obuku,
 • uslove konkursa,
 • način podnošenja prijave na konkurs,
 • postupak izbora kandidata,
 • prava i dužnosti polaznika.

Ko ima pravo da konkuriše?              

Uredbom o stručnom osposoblјavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova ( "Službeni glasnik RS", broj 42 od 4. maja 2017, 56 od 18. jula 2018.godine, 34 od 17. maja 2019. godine ) propisano je da pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

•           da je državlјanin Republike Srbije;

•           da ima prijavlјeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;

•           da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti;

•           da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju;

•           da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;

•           da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom "B" kategorije;

•           da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu na radno mesto u statusu ovlašćenih službenih lica.

  Izuzetno od stava 1.tačka 3) ovog člana, pravo učešća na konkursu ima svršeni student KPU koji nema više od 27 godina starosti.

 

 Način konkurisanja

Nakon raspisivanja konkursa i objavlјivanja u javnim glasilima, zainteresovani kandidati, mogu preuzeti obrazac za prijavu i prijaviti se na konkurs, u područnoj policijskoj upravi ili policijskoj stanici, u svom mestu prebivališta.
Obrazac za prijavu se može preuzeti u organizacionoj jedinici MUP-a, ili sa internet adrese www.copo.edu.rs.

Uz prijavu se prilažu sledeća dokumenta:

 • izvod iz zdravstvenog kartona;
 • originali uverenja o državlјanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • fotokopije (overene od strane nadležnog organa) diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja, vozačke dozvole „B“ kategorije, lične karte koja nije čipovana (ili očitanu ličnu kartu).

Prijave sa potrebnim dokumentima zainteresovani moraju podneti, u konkursom propisanom roku (najčešće je to  30 dana od dana raspisivanja konkursa), u najbližoj policijskoj stanici ili područnoj policijskoj upravi za koju je konkurs i raspisan.


Kada će biti raspisan konkurs za upis na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica?

Konkurs raspisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, u zavisnosti od potreba organizacionih jedinica Sektora za vanredne situacije za prijem polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Odluku o broju polaznika kursa, na predlog organizacione jedinice nadležne za lјudske resurse, u skladu sa kadrovskim planom donosi ministar unutrašnjih poslova.

Ne postoji ustalјeni termin raspisivanja konkursa.

Konkursni oglas se objavlјuje u sredstvima javnog informisanja. O raspisivanju konkursa zainteresovani mogu da se informišu i u područnim policijskim upravama i policijskim stanicama.

Konkurs sadrži:

 • broj polaznika koji se primaju na obuku,
 • uslove konkursa,
 • način podnošenja prijave na konkurs,
 • postupak izbora kandidata,
 • prava i dužnosti polaznika.

Ko ima pravo da konkuriše? 

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • da je državlјanin Republike Srbije;
 • da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs;
 • da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaklјučivanja konkursa;
 • da ima završenu srednju školu;
 • da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 • da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „C“ kategorije;
 • da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Način konkurisanja

Nakon raspisivanja konkursa i objavlјivanja u javnim glasilima, zainteresovani kandidati, mogu preuzeti obrazac za prijavu i prijaviti se na konkurs, u područnoj policijskoj upravi ili policijskoj stanici, u svom mestu prebivališta.

Obrazac za prijavu se može preuzeti u organizacionoj jedinici MUP-a, ili sa internet adrese www.copo.edu.rs.

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

 • izvod iz zdravstvenog kartona
 • originali uverenja o državlјanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ,
 • fotokopije (overene od strane nadležnog organa) diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, vozačke dozvole „C“ kategorije, lične karte koja nije čipovana (ili očitanu ličnu kartu)

Napomena: Pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijave sa potrebnim dokumentima zainteresovani moraju podneti, u konkursom propisanom roku (najčešće je to 15 dana od dana raspisivanja konkursa), u najbližoj policijskoj stanici ili područnoj policijskoj upravi na čijoj teritoriji se nalazi organizaciona jedinica za koju je konkurs raspisan.


Kako se prijaviti na obuku za detektive?

Obuku i osposobljavanje lica (u daljem tekstu: kandidata) kao i polaganje stručnog ispita sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo najmanje dva puta godišnje, u prvoj i u drugoj polovini godine organizuje stručnu obuku kandidata za detektivske poslove.

Termine za održavanje obuke i mesto održavanja obuke Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici ili će ih na drugi način učiniti dostupnim kandidatima.

Prijavu za pohađanje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova kandidat podnosi Ministarstvu preko nadležne policijske uprave po mestu prebivališta.

Uz prijavu za pohađanje obuke kandidat prilaže:

1) uverenje da je državljanin Srbije;

2) dokaz o uplati republičke administrativne takse za prijavu na obuku.

Obuka kandidata sprovodi se putem predavanja i vežbi po utvrđenom programu, a izvodi se teoretski, praktičnim radom i na drugi primeren način i prema planu i mestu koje utvrđuje Ministarstvo.


Kako ćemo upotrebljavati  bazične kompetencije?

Bazične kompetencije predstavljaće osnov za sprovođenje postupka regrutacije i selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, a u svrhu unapređenja individualne i organizacione efektivnosti. Bazične kompetencije će procenjivati psiholozi i konkursna komisija u postupku selekcije i rukovodioci organizacionih jedinica u postupku ocenjivanja zaposlenih, što će predstavljati osnov za razvoj zaposlenih.


Način i uslovi zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Način zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova utvrđen je članom 135. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, broj 6/2016, 24/2018 i 87/2018).

Radni odnos u Ministarstvu zasniva se putem konkursa.

Radni odnos u Ministarstvu može se zasnovati samo na mestima koja su predviđena aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, koja nisu popunjena i u slučajevima kada je popuna tog radnog mesta u skladu sa kadrovskim planom koji donosi ministar.

Izuzetno od stava 1. ovog člana radni odnos u Ministarstvu zasniva se bez konkursa u slučaju:

1) premeštaja državnog službenika po osnovu sporazuma o preuzimanju iz drugog državnog organa;

2) prijema kandidata koji su završili studije na visokoškolskim ustanovama koje se obrazuju u skladu sa posebnim studijskim programom za potrebe Ministarstva, a koji su tokom studija imali zaklјučen ugovor za bilo koju godinu studija, ili čije su studije finansirane iz budžeta Republike Srbije;

3) zasnivanja radnog odnosa supružnika i dece lica koji su izgubili život ili su ranjeni u ili povodom vršenja službene dužnosti, uz ispunjenost uslova za rad na određenom radnom mestu;

4) kada je aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji predviđeno da se konkurs ne sprovodi za pojedina radna mesta.

Postupanje u skladu sa stavom 3. ovog člana mora biti usklađeno sa kadrovskim planom.

Postupak i način sprovođenja konkursa propisuje Vlada.

Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u državnom organu predviđeni su članom 45. Zakona o državnim službenicima.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova predviđeni su članom 137. i 138. Zakona o policiji.

Bliži uslovi za svako radno mesto (kao što je potreban stepen obrazovanja), predviđeni su Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Uredbom o specijalnoj i posebnim jedinicama policije.

Navedenim Pravilnikom predviđeno je da se za radna mesta u Direkciji policije na kojima se staž iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u efektivnom trajanju računa sa uvećanim trajanjem i to:

- svakih 12 meseci efektivno provedenih na tim poslovima računa kao 18 meseci staža osiguranja i

- svakih 12 meseci efektivno provedenih na tim poslovima računa kao 16 meseci staža osiguranja, kao i rad u smeni, utvrđuje najviše:

a) 27 godina života za radna mesta sa srednjim obrazovanjem;

b) 30 godina života ako se sa manje od tri godine radnog staža u struci prima u radni odnos na radno mesto sa visokim obrazovanjem.

Na radna mesta za čije je obavlјanje poslova kao uslov predviđen početni čin, odnosno početno zvanje, mogu se primati pripravnici.

Dakle, prilikom raspisanog javnog konkursa, zainteresovani kandidati mogu aplicirati na isti, uz poštovanje uslova koji su navedeni u tekstu konkursa.


Koji su uslovi za prestanak radnog odnosa sa pravom na penziju?

Zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova može prestati radni odnos sa pravom na penziju prema uslovima definisanim Zakonom o policiji i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, predstavljenim u sledećim tabelama:

Uslovi za penziju


SOLIDARNA POMOĆ - kao institut koji je novim  Zakonom o policiji regulisan,  uslovi za isplatu i obim prava

Solidarna pomoć se  isplaćuje za slučaj teže bolesti i lečenja zaposlenih i članova njihove uže porodice, te kao pomoć maloletnoj deci za slučaj smrti zaposlenog.

Isplaćuje se iz sredstava obezbeđenih u budžetu.

Fond za solidarnu pomoć  je osmišljen da se u okviru njega  takođe MOŽE ostvariti pravo na pomoć za zaposlene i članove njihove uže porodice, kao i za porodice poginulih i ranjenih zaposlenih za slučaj lečenja, redovnog školovanja, u slučaju ugroženosti usled elementarnih nepogoda i sl.

Isplaćuje se iz sredstava obezbeđenih u  budžetu, donacija, dobrovoljnih priloga.


Nejasnoće u vezi  organizacije i slanja policijskih službenika na preventivne lekarske preglede.

Ministarstvo unutrasnjih poslova organizuje i sprovodi specifičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih  koja je utvrdjena programom specificne zdravstvene zastite, a sprovodi je Zavod  za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva.

Specifičnom zdravstvenom zaštitom su obuhvaćeni svi prеventivni lekarski pregledi u koje spadaju: prethodni, periodični, vanredni (ciljani), sistematski i kontrolni lekarski pregledi.

Opšti cilj specifične zdravstrvene zaštite je postizanje najvišeg nivoa očuvanja i unapređenja zdravlja zaposlenih , a gore navedeni preventivni lekarski pregledi su obavezni .

Očuvanje i unapređenje zdravlja je pravo i obaveza zaposlenih.

Planom realizacije specifične zdravstvene zaštite koji se donosi na godišnjem nivou se obezbeđuju finansijska sredstva za sprovođenje programa iste.


Koje su najčešće dužnosti i angažovanja psihologa?

Psiholozi u Ministarstvu su angažovani na tri široka polja:

 1. preventivni psihološki rad (zasniva se na aktivnostima kojima se sprečava pojava mentalnih bolesti ili patoloških oblika ponašanja),
 2. psihološka selekcija kandidata (sastoji se u testiranju i odabiru najboljih mogućih kandidata za određena radna mesta),
 3. karijerni razvoj (odnosi se na praćenje, procenu i razvoj kompetencija zaposlenih).

 Na koji način se vrši psihološka selekcija kandidata?

Psihološka selekcija se vrši pomoću psiholoških mernih instrumenata (testova) i psihološkog intervjua.

 Šta se procenjuje tokom psihološke selekcije?

Tokom psihološke selekcije vrši se procena bazičnih kompetencija zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.


Namera nam je da na ovoj strani prikažemo najčešće postavljena pitanja, koja dostavite na elektronsku adresu: info@mup.gov.rs.