Грађани

Информације за странце

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Од дана 01.02.2024. године захтев за одобрење привременог боравака по основу кога се издаје јединствена дозвола за боравак и рад странца (јединствена дозвола), може се поднети искључиво електронским путем, попуњавањем форме захтева за одобрење привременог боравка на Порталу за странце за следеће основе:

• Запошљавање по основу уговора о раду или другог уговора којим се остварују права по основу рада,
• Самозапошљавање,
• Упућена лица,
• Кретање у оквиру привредног друштва,
• Независни професионалац,
• Оспособљавање и усавршавање.

Привремени боравак и јединствена дозвола за боравак и рад могу се одобрити у трајању до три године и могу се продужавати на исти период, у зависности од постојања разлога због којих се привремени боравак одобрава.

 

Адресе и бројеви телефона подручних полицијских управа Министарства унутрашњих послова - послови странаца

Обавештавамо вас да захтев за привремени боравак можете поднети и електронским путем на јединственом порталу.

 


Странац је свако лице које нема држављанство Републике Србије.

Закон о странцима ("Службени гласник РС", бр. 24 од 26. марта 2018, 31 од 29. априла 2019 и 62/2023 од 28.07.2023. године) (Word, PDF)

Овим законом уређују се услови за улазак, кретање и боравак и враћање странаца, као и надлежност и послови органа државне управе Републике Србије у вези са уласком, кретањем и боравком странаца на територији Републике Србије о њиховим враћањем из Републике Србије (Подзаконски акти...).

Пријава боравишта странца (Oбразац 1)

Пријава боравишта странца врши се у дежурној служби полицијске станице на чијој територији је адреса објекта у коме је странац смештен или у подручној полицијској управи, организационој јединици која обавља послове у вези са кретањем и боравком странаца (детаљније...) или електронским путем.

Промена адресе становања

Промена адресе становања странца врши се код надлежног органа на чијој територији је нова адреса становања странца пријавом промене адресе становања (Образац 2).

Промена пребивалишта странца

Пријава промене адресе пребивалишта врши се на обрасцу промене адресе пребивалишта (Образац 3) код надлежног органа на чијој територији је нова адреса пребивалишта странца, уз оверену писмену сагласност власника стана или лица које он овласти.

 


Странац у Републици Србији може боравити на:

  • краткотрајном боравку,
  • боравку по основу визе за дужи боравак,
  • привременом боравку са дозволом за привремени боравак, односно јединственом дозволом за привремени боравак и рад
  • сталном настањењу.

Краткотрајни боравак

је боравак без визе до 90 дана у било ком периоду од 180 дана рачунајући од дана првог уласка, уколико међународним уговором није другачије одређено, као и боравак по основу визе за краћи боравак.

Виза за дужи боравак

је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана странцу коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка или јединствене дозволе.

Странац, коме је издата виза за дужи боравак по основу запошљавања, остварује право на запошљавање у складу са прописима који уређују запошљавање странаца.

Привремени боравак (Дозвола за привремени боравак, односно Дозвола за привремени боравак и рад – јединствена дозвола)

је дозвола боравка страног држављанина у Републици Србији и може да се одобри странцу који намерава да борави, у Републици Србији дуже од 90 дана у периоду од 180 дана, дуже од периода боравка одређеног међународним уговором, односно дуже од периода на који је издата виза за дужи боравак, уколико законом није другачије прописано, односно странцу који има намеру да борави и ради у Републици Србији… (детаљније...)

Стални боравак

(стално настањење) је дозвола за дуготрајни боравак страног држављанина у Републици Србији. Захтев за стално настањење, подноси лично странац на прописаном обрасцу надлежном органу према месту где му је одобрен привремени боравак у Републици Србији (детаљније...).


 

Азил – информације:

Путна исправа за избеглице

Захтев за издавање путне исправе за избеглице

Законодавни оквир

 

Од дана 01.02.2024. године странци којима је одобрен азил - право на боравак и заштиту у Републици Србији у складу са Законом о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2018) (PDF) могу поднети захтев за издавање путне исправе за избеглице.

 

Избеглица је странац који се због оправданог страха од прогона због своје расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или припадности одређеној друштвеној групи или због својих политичких уверења не налази у држави свог порекла и није у могућности или због тог страха не жели да се стави под заштиту те државе, као и лице без држављанства које се налази изван државе свог уобичајеног боравишта и које не може или због тог страха не жели да се врати у ту државу.

Азил - облици заштите који се одобравају странцима у Републици Србији, на основу Закона о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2018) су право на уточиште и супсидијарна заштита.

Право на уточиште је право на боравак и заштиту које се даје избеглици на територији Републике Србије за кога надлежни орган утврди да оправдано страхује од прогона у држави порекла или држави уобичајеног боравишта.

Супсидијарна заштита је заштита коју Република Србија одобрава странцу који би у случају повратка у државу порекла или државу уобичајеног боравишта био изложен трпљењу озбиљне неправде и који не може или који се због такве опасности не жели ставити под заштиту те државе, у складу са чланом 25. Закона о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2018).                          

Информације за издавање путне исправе за избеглице

Надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова - Дирекција полиције, Управа граничне полиције, Канцеларија за азил, у складу са одредбама Закона о азилу и привременој заштити, лицу којем је одобрено право на уточиште или на супсидијарну заштиту у Републици Србији, на његов захтев, издаје путну исправу за избеглице на обрасцу прописаном Правилником о изгледу и садржини путне исправе за избеглице („Службени гласник РС“, бр. 104/2023) (PDF).

 

Захтев за издавање биометријске путне исправе за избеглице подноси се лично, надлежној о рганизационој јединици Министарства унутрашњих послова, Дирекције полиције - ван седишта, која обавља послове у вези са кретањем и боравком странаца, према месту боравка лица коме је одобрено право на уточиште, односно супсидијарна заштита у Републици Србији.

 

Потребна документа:

У поступку решавања по захтеву врши се увид у садржину и задржавају се копије следећих докумената:

  1. решења о одобреном праву на уточиште или одобреној супсидијарној заштити,
  2. уверења о поседовању евиденцијског броја за странца коме је одобрено право на уточиште или супсидијарна зашитита,
  3. личне карте за лице коме је одобрено право на уточиште или личне карте за лице коме је одобрена супсидијарна заштита.

У изузетним случајевима хуманитарне природе, путна исправа за избеглице може се издати и лицима којима је одобрена супсидијарна заштита, а која не поседују националну путну исправу, са роком важења до једне године. Лице коме је одобрена супсидијарна заштита постојање хуманитарних разлога доказује достављањем документације о болести, непредвиђеним догађајима код странца и чланова његове уже породице (тешка болест, смрт и слично), односно другим документом којим доказује основаност разлога због којих му је неопходна путна исправа.

Ако странац приликом подношења захтева не приложи наведена документа, поступајући полицијски службеник ће прибавити податке о чињеницама неопходним за одлучивање, по службеној дужности.

Подносилац прилаже и доказ о уплаћеној накнади трошкова израде обрасца путне исправе и прописаној такси за издавање, у складу са законом. Наведени новчани износ уплаћује се путем генерисане уплатнице која се налази на порталу еУправа.

Уредбом о врстама услуга које пружа МУП и висини таксе за пружене услуге („Службени гласник РС" број 8/2024) прописан је износ таксе за трошак израде путне исправе која се издаје у складу са прописима о азилу и привременој заштити која износи 5.880 динара, а Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС" број 92/2023) прописан је износ таксе за издавање путне исправе у складу са прописима о азилу и привременој заштити која износи 1.000 динара, тако да укупан износ који је потребно уплатити за израду и издавање путне исправе за избеглице износи 6.880 динара.  

Уз захтев подносилац може приложити фотографију која верно приказује његов лик, уколико није старија од шест месеци. Уколико се фотографија прилаже уз захтев мора да има величину 50x50 мм.

За лице млађе од 16 година захтев подноси родитељ, односно старатељ, уз обавезно присуство малолетног лица.

Приликом подношења захтева од стране лица које је навршило 16, а није навршило 18 година, као и приликом преузимања путне исправе, обавезно је присуство једног родитеља или старатеља, односно законског заступника.

На захтев лица коме је одобрено право на уточиште у Републици Србији, Канцеларија за азил издаје на прописаном обрасцу путну исправу за избеглице са роком важења од пет година.

Уручење документа, путне исправе за избеглице, врши се уз обавезно лично присуство подносиоца, у циљу провере његових биометријских података у надлежној организационој јединици МУП-а - ван седишта, која обавља послове у вези са кретањем и боравком странаца, према месту боравка лица коме је одобрено право на уточиште, односно супсидијарна заштита у Републици Србији.

Неважећа путна исправа за избеглице

Носиоцу путне исправе за избеглице издаће се нова путна исправа за избеглице ако је претходно издати документ оштећен или ако фотографија више не одговара његовом изгледу, односно када из других разлога не може да служи својој сврси.

Лице које изгуби путну исправу за избеглице дужно је да без одлагања пријави нестанак путне исправе за избеглице најближој полицијској управи Министарства унутрашњих послова. Након пријаве нестанка путне исправе за избеглице надлежни орган ће несталу путну исправу за избеглице Решењем прогласити неважећом.

Путна исправа за избеглице проглашена неважећом оглашава се на званичној веб презентацији Министарства унутрашњих послова.

Неважеће путне исправе за избеглице