Грађани

Престанак држављанства Републике Србије отпустом

Члан 28. Закона

 Држављанину Републике Србије држављанство Републике Србије престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове:

 1. да је навршио 18 година живота;
 2. да нема сметњи у погледу војне обавезе;
 3. да је измирио порезе и друге законске обавезе у Републици Србији;
 4. да је регулисао имовинскоправне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Републици Србији;
 5. да се против њега у Републици Србији не води кривични поступак за кривична дела за која се гони по службеној дужности, а ако је у Републици Србији осуђен не казну затвора – да је ту казну издржао;
 6. да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

 

За подношење захтева потребно је следеће:

 

 1. важећи идентификациони  документ са фотографијом;
 2. уверење о држављанству Републике Србије;
 3. извод из матичне књиге рођених;
 4. извод из матичне књиге венчаних;
 5. прописно оверен оригинал важеће гаранције о пријему у страно држављанство или уверење о стеченом страном држављанству са преводом на српски језик;
 6. уверење надлежног основног и вишег суда да ли је лице под истрагом и да ли је покренут кривични поступак за кривична дела за које се гони по службеној дужности;
 7. уверење Вишег суда у Београду, Посебног одељења  за организовани криминал и Одељења за ратне злочине;
 8. уверење  Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда према месту пребивалишта (Вишег суда у Београду/ Вишег суда у Нишу/ Вишег суда у Новом Саду/ Вишег суда у Краљеву);
 9. уверење надлежног Одељења републичке пореске управе о измиреним пореским обавезама на територији Републике Србије;
 10. уверење надлежне локалне пореске администрације о регулисаним пореским обавезама на територији Републике Србије;
 11. уверење надлежног центра за социјални рад о регулисаним обавезама из брачног односа и односа родитеља и деце;
 12. уверење војног одсека о регулисаној војној обавези (за мушкарце до 60 године живота)
 13. сагласност другог родитеља са захтевом за отпуст из држављанства Републике Србије малолетног детета (потпис родитеља који даје сагласност мора бити оверен од стране надлежног суда или општинског органа управе у земљи, или ДКП Републике Србије) уз важећи идентификациони документ;
 14. правоснажна судска одлука о разводу (ако су родитељи разведени) или копија оверена од стране надлежног органа у Републици Србији или од стране ДКП Републике Србије (ово у случају кад захтев подноси родитељ коме је дете правоснажном одлуком поверено на чување и васпитање). Уколико је приложена правоснажна инострана судска одлука о разводу брака, потребно је доставити  правоснажно решење којим се признаје страна судска одлука издата од стране надлежног органа у Републици Србији;
 15. мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или ДКП Републике Србије ако други родитељ не да сагласност за отпуст детета из држављанства, или је непознатог пребивалишта, или је лишен пословне способности или родитељског права;
 16. сагласност  малолетног детета старијег од 14 година са захтевом са отпуст из држављанства Републике Србије, коју потписује пред овлашћеним лицем надлежног органа у Републици Србији или пред дипломатско-конзуларним представништвом Републике Србије у иностранству;
 17. решење о потпуном усвојењу детета у случајевима када се тражи отпуст из држављанства Републике Србије за усвојеника до навршене 18. године живота (када захтев подноси усвојилац који је странац прилаже и доказ о страном држављанству)
 18. уплатница генерисана на порталу еУправе.

 

НАПОМЕНА:

 

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, може прибавити податке из службених

евиденција:

 

1. о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),

2. евиденције о држављанима Републике Србије – уверење о држављанству Републике Србије,

3. као и  друге податке неопходне за одлучивање из других службених евиденција које воде надлежни органи Републике Србије.

 

Уколико странка жели, наведена документа може сама да прибави и приложи уз поднети захтев.