Грађани

Захтев за пријем странаца у држављанство Републике Србије

У члану 14. Закона, предвиђено је да странац, који није у браку са држављанином Републике Србије, а коме је сходно прописима о кретању и боравку странаца одобрено стално настањење у Републици Србији може бити, на свој захтев, примљен у држављанство Републике Србије, ако достави отпуст из страног држављанства или поднесе доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије.

 

За подношење захтева потребно је следеће:

а) оверена копија одобрења за стално настањење у Републици Србији;
б) извод из матичне књиге рођених (за лица која су рођена у иностранству неопходно је приложити оригинал извод из матичне књиге рођених из државе рођења, као и за децу уколико су обухваћена захтевом);
в) извод из матичне књиге венчаних;
г) потврду – гаранцију (зајамчење) надлежног иностраног органа да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије, а у случају да је већ отпуштен из страног држављанства решење о отпусту из страног држављанства.
д) фотокопија личне карте за странца;
ђ) уплатница генерисана на порталу еУправе.

 

Уколико су захтевом обухваћена и деца и за њих се прилаже један од наведених докумената, уколико нису обухваћена у исправи која се односи на подносиоца захтева. Ако је дете старије од 14 година, прилаже се и његова писмена сагласност да жели да стекне држављанство Републике Србије, односно да је сагласно са изјавом родитеља-подносиоца захтева о одрицању од страног држављанства ако стекне држављанство Републике Србије.

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, може прибавити податке из службених евиденција:

1.о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),

2. одобрење за стално настањење у Републици Србије,

3. као и  друге податке неопходне за одлучивање из других службених евиденција које воде надлежни органи Републике Србије.

Уколико странка жели, наведена документа може сама да прибави и приложи уз поднети захтев.

 

Чланом 17. Закона, предвиђена је и могућност да страни држављанин који је у браку са држављанином Републике Србије најмање три године и коме је одобрено стално настањење у Републици Србији, може под олакшаним условима, без отпуста из страног држављанства, бити примљен у држављанство уколико поднесе захтев и потпише изјаву да Републику Србију сматра својом државом. 

 

За подношење захтева потребно је следеће:

а) извод из матичне књиге рођених (за лица која су рођена у иностранству неопходно је приложити оригинал извод из матичне књиге рођених из државе рођења);
б) извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци као доказ да је најмање три године у брачној заједници);
в) одобрењe за стално настањење у Републици Србији
г)  писмена изјава да Републику Србију сматрају својом државом;
д фотокопија личне карте за странце;
ђ) фотокопија путне исправе;
ж) уплатница генерисана на порталу еУправе.

 

Уколико су захтевом обухваћена и малолетна деца, за њих се прилаже:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • фотокопија путне исправе, уколико нису обухваћена у исправи која се односи на подносиоца захтева.
  • Сагласност детета старијег од 14. година, прилаже се и његова писмена сагласност да жели да стекне држављанство Републике Србије, односно да је сагласно са захтевом родитеља;
  • потребно је сагласност и другог родитеља за пријем у држављанство Републике Србије малолетног детета.

 

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, може прибавити податке из службених евиденција:

1. о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих),

2. евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије,

3. као и друге податке неопходне за одлучивање из других службених евиденција које воде надлежни органи Републике Србије.

 Уколико странка жели, наведена документа може сама да прибави и приложи уз поднети захтев.