Грађани

Права лица на које се подаци односе

Свако може од Министарства да захтева информацију о томе да ли обрађује његове податке о личности, приступ, исправку или брисање,ограничење обраде његових података о личности, постојању аутоматизованог доношења одлуке, укључујући профилисање, има право на приговор и право на преносивост података као и право да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности  или да се за заштиту својих права обрати тужбом Вишем суду у Београду Ул. Савска бр. 17-а.

Права у вези са обрадом података се могу остварити и подношењем захтева овом Министарству подручној полицијској управи према месту пребивалишта или на  адресу Министарства унутрашњих послова: Булевар Михајла Пупина бр. 2 или електронским путем на адресу: zastitapodataka@mup.gov.rs.

Захтев мора најмање да садржи податке о идентитету подносиоца (име и презиме, име једног родитеља, датум и место рођења, јединствени матични број грађана), адресу пребивалишта, односно боравишта, као и друге податке неопходне за контакт. Уколико постоји било каква сумња у идентитет подносиоца захтева,  ово Министарство може затражити и достављање додатних информација неопходних за потврду идентитета лица.

На поднети захтев ово Министарство  одговориће без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева. Изузетно овај рок може бити продужен за још 60 дана ако је то неопходно, узимајући у обзир сложеност и број захтева о чему ће подносилац захтева бити обавештен.

Уколико Министарство није у могућности да поступи по поднетом захтеву  обавестиће подносиоца захтева  најкасније у року од  30 дана од дана пријема захтева након чега се подносилац захтева може притужбом обратити Поверенику, а такође  подносилац захтева има право и на подношење тужбе суду.

За остваривање права у вези са обрадом  података не плаћа се накнада осим ако је поднети захтев очигледно неоснован или претеран, а посебно ако се исти захтев учестало понавља. У таквим случајевима ово Министарство може наплатити нужне административне трошкове пружања информације, односно поступања по захтеву или одбити да поступи по  поднетом  захтеву.