Реформе

Рeaлизoвaнe aктивнoсти

 

Израда каталога радних места - Зашто? Зато што ће он представљати основ за попис, вредновање и класификацију радних места у Министарству.

Израда описа послова – Зашто? Зато што ће они бити основ за уређен систем  селекције, оцењивања, развоја и обуке запослених,  тиме што ће садржати прецизно утврђена знања, вештине, способности, образовање и потребно искуство, за свако радно место у Министарству.

Израда модела каријерног напредовања – Зашто? Зато што се њиме стварају услови да способни, компетентни и мотивисани кандидати (они са најбољим учинком) конкуришу на радна места. Према новом моделу каријерног напредовања да би се стекао непосредни виши чин/звање није више довољно кумулативно испуњавање досадашњих услова (одговарајући степен образовања, време проведено у претходном чину и одговарајуће службене оцене), већ се предвиђају обуке и испит. У току је израда подзаконских аката.

Израда подзаконских аката – Зашто? Зато што ће се њима уредити нормативни оквир и створити услови за целокупну примену новог  Закона о полицији.

Усвојени подзаконски акти из надлежности људских ресурса:

 1. Правилник о компетенцијама за запослене у Министарству унутрашњих послова ("Сл. гласник РС", бр. 52/2016),
 2. Уредба о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова ("Сл.гласник РС", бр. 72/2016),
 3. Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", бр. 73/2016).
 4. Уредбa о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника у који су уграђене измене извршене Уредбом о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника објављене ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018 - Пречишћен текст) (Word, PDF)
 5. Одлука о распореду руководећих радних места полицијских службеника,
 6. Уредбa о каријерном развоју полицијских службеника (2018), (Word, PDF)
 7. Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Mинистарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“ бр. 8/2017 од 3.2.2017. године),
 8. Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 9. Уредбa о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова, („Службени гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017, 56 од 18. јула 2018) (Word, PDF)
 10. Приручник за оцењивање полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
 11. Правилник о начину спровођења и мерама здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова (Службени гласник РС, број 73 од 28.јула 2017.године)
 12. Правилник о условима и начину коришћења средстава Фонда за солидарну помоћ ("Службени гласник РС", бр.26/2017 и 94/2017)
 13. Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", бр.105/2016)
 14. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ВСЈ („Службени гласник РС“, бр. 12 од 22. фебруара 2019), (Word, PDF)
 15. Правилник о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 88 од 15. новембра 2018), (Word, PDF)
 16. Уредба о платама полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр. 91/2018 од 23.11.2018. године"), (Word, PDF);
 17. Уредбa о специјалној и посебним јединицама полиције, ("Службени гласник РС", бр. 47 од 20. јуна 2018, 59 од 31. јула 2018, 91 од 23. новембра 2018), (Word, PDF)
 18. Уредбa о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова, ("Службени гласник РС", број 18 од 15. марта 2019), (Word, PDF)

Интерни и јавни конкурс - Зашто? Зато што ће се обезбедити да се процес регрутације и селекције спроводи на начин који је јасно дефинисан законом и подзаконским актима, транспарентан и који пружа једнаке могућности за учешће  кандидата.

Министарство унутрашњих послова је започело спровођење јавних и интерних конкурса. У току је спровођење интерног конкурса за упражњена радна места високог нивоа руковођења и конкурс за кандидате за основну полицијску обуку.

Усклађивање процеса управљања људским ресурсима са процесима осталих организационих јединица – Зашто? Зато што ће се тиме максимизирати ефикасност свих организационих јединица и остваривање циљева Министарства.

Увођење новог софтвера за људске ресурсе - Зашто? Увођење новог софтверског решења (САП апликација) је у функцији реформских процеса и успостављања стратешких надлежности Сектора за људске ресурсе и има за циљ обезбеђивање ефикаснијег рада, брже остваривање утврђених права запослених и успостављање услова за имплементацију система каријерног развоја у Министарству.

Имплементирано САП решење тренутно обухвата четири функционална модула - кадровска администрација, управљање организацијом, управљање обукама и управљање временом.

Унапређен систем оцењивања - Зашто? Да би се унапредио и процесу дао већи значај имајући у виду да ће оцена директно утицати на развој и напредовање

Увођење новог система плата - Зашто? Зато што ће се на тај начин отклонити аномалије у систему и интерне неправилности и успоставити праведан систем плата.

 

 • информације ће бити ажуриране квартално