Грађани

Статистика - поднети / решени захтеви грађана

Табела са статистичким подацима за период од 01. 01. до 31. 12. 2018. године

р. бр. назив документа број поднетих захтева броj решених захтева број издатих докумената број поднетих жалби грађана број решених жалби/приговора грађана
1. лична карта 349.936   361.321 31 14
2. пребивалиште   314.491   449 324
3. боравиште   21.808   6 1
4. путне исправе 564.387 559.526 552.794 35 35
5. држављанство 18.089 19.493      
6. возачка дозвола 331.897 331.548 331.548 202 197
7. оружје 117.158 97.126 62.073 964 961
8. регистрација возила 2.823.589 2.823.589 995.648 71 68

За тачност података одговорни су Управа за управне послове и Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 24. Закона о пребивалишту и боравишту грађана евиденција пребивалишта, боравишта и привременог боравка у иностранству грађана води се у електронском облику, при чему се пребивалиште грађана евидентира у евиденцији о издатим личним картама које уједно служи и као евиденција пребивалишта. Сходно наведеном члану наведена електронска евиденција не обухвата вођење евиденције о поднетим захтевима за пријаву пребивалишта и боравишта.

У поступку решавања по захтевима за стицање и престанак држављанства Управa за управне послове је првостепени орган и решења се доносе само у првом степену. Странке немају право жалбе већ могу покренути управни спор.