Грађани

Документи грађана

 

Нова олакшица за грађане - јединствена уплатница преко услуге „Плати“, на еУправи и веб-сајту МУП-а

Обавештење о новом електронском сервису Министраства унутрашњих послова на порталу еУправе: „Замена возачке дозволе (достављање на кућну адресу)“

 


Обавештење

Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 24/18) који је ступио на снагу дана 3.4.2018. године. У усвојеним изменама Закона о држављанству прописано је да у држављанство Републике Србије може бити примљен држављанин СФРЈ или држављанин друге републике СФРЈ, односно држављанин друге државе настале на територији СФРЈ који на дан 31.12.2016. године и на дан подношења захтева има пријављено пребивалиште у Републици Србији (члан 3. Закона о  допунама Закона о држављанству Републике Србије). Захтев за стицање држављанства по овом члану може се поднети у року од годину дана од ступања на снагу односно до 3.4.2019. године.

У складу са чланом 103. Закона орган је дужан да по службеној дужности у складу са Законом врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана ако није другачије прописано. У складу са наведеним чланом Закона у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

С тим у вези, странка може и сама да стави на увид потребну документацију (извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, уверење о држављанству Републике Србије и друго) уколико јој не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њен захтев био решен у што краћем року.

Како Закон о општем управном поступку прописује нов начин поступања приликом пријема захтева и решавање у управним пословима, неопходно је да се странка сагласи са тим да се њени подаци могу обрађивати за сврху одређеног управног поступка (нпр. издавање личне карте, путне исправе и друго), у коjeм случају потписује изјаву о сагласности за руковање подацима о личности.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

Ради ефикаснијег рада на шалтерима изјаву о сагласности за обраду и прибављање личних података можете преузети овде (PDF).

 


Повезани документи

Уредбa о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге, ("Службени гласник РС", број 51 од 19. јула 2019)
Износи из тарифе републичких административних такси  (види табелу)

 

Рокови за поступање по захтевима грађана

I Прописани рокови за поступање по захтевима грађана:

  1. Лична карта – рок за решавање по захтеву за издавање личне карте прописан је чланом 17. Закона о личној карти, сходно којем је надлежни орган дужан да изда личну карту најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева, а у хитним случајевима (лечење, болест или смрт члана породице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога и у краћем року.
  2. Пребивалиште и боравиште - рок за решавање по поднетој пријави пребивалишта грађанина прописан је чланом  145. Закона о општем управном поступку, који предвиђа рок од 30, односно од 60 дана у случајевима када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања.
  3. Путне исправе – рок за решавање по захтеву за издавање путне исправе регулисан је чланом 34. Закона о путним исправама, сходно којем је надлежни орган дужан да реши по захтеву за издавање путне исправе, поднетом у земљи, у року од 30 дана од дана подношења захтева, а у хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти, тешкој болести члана уже породице итд.) или из других оправданих разлога, надлежни орган дужан је да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати, од тренутка подношења захтева.
  4. Сходно поменутим законским одредбама, по захтеву за издавање пасоша, који је поднет преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије, орган надлежан за издавање пасоша дужан је да реши у року од 60 дана, од дана подношења захтева.
  5. Возачка дозвола и регистрација возила – рок за поступање по захтеву странака за издавање саобраћајних и возачких дозвола, као и регистрациионих налепница прописан је чланом  145. Закона о општем управном поступку, који предвиђа рок од 30, односно од 60 дана у случајевима када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања.

II Просечан – стварни рок за израду докумената (пракса):

  1. Лична карта – у пракси се израђује у просечном року од три до седам дана
  2. Пребивалиште и боравиште – у пракси се пријављује одмах – дневни ниво ажурности, осим у случајевима када је потребно спроводити посебан испитни поступак
  3. Путне исправе – у пракси се израђује у року од три до седам дана
  4. Возачка дозвола – у пракси се израђује у просечном року од седам дана
  5. Саобраћајна дозвола - у пракси се израђује у просечном року од седам дана