Dokumenti

Zakoni i uredbe

 1. Zakon o policiji (2018), (Word, PDF)
 2. Zakon o javnom redu i miru (2016),  (Word, PDF)
 3. Zakon o javnom okupljanju (2016), (Word, PDF)
 4. Zakon o detektivskoj delatnosti (2018), (Word, PDF)
 5. Zakon o privatnom obezbeđenju (2018), (Word, PDF)
 6. Zakon o oružju i municiji (Word, PDF)
 7. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o readmisiji lica koja nezakonito borave između EU i Republike Srbije (2007), (Word, PDF)
 8. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (Word, PDF)
 9. Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (2018), (Word, PDF)
 10. Zakon o ličnoj karti (Word, PDF)
 11. Zakon o putnim ispravama (2019), (Word, PDF)
 12. Zakon o strancima (2023), (Word, PDF)
 13. Zakon o državljanstvu (2018), (Word, PDF)
 14. Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, (Word, PDF)
 15. Zakon o graničnoj kontroli, (Word, PDF)
 16. Zakon o nacionalnom  DNK registru (2018), (Word, PDF)
 17. Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, (Word, PDF)
 18. Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 19. Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu (2018), (Word, PDF)
 20. Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije (2018), (Word, PDF)
 21. Zakon o kritičnoj infrastrukturi (2018), (Word, PDF)
 22. Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (2018), (Word, PDF)
 23. Zakon o zaštiti od požara (2018), (Word, PDF)
 24. Uredba o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge, (Word, PDF)
 25. Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, (Word, PDF)
 26. Uredba o stručnom osposoblјavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word, PDF)
 27. Uredba o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika (Word, PDF)
 28. Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika (Word, PDF)
 29. Uredba o stručnom osposoblјavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (Word, PDF)
 30. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova (2017), (Word, PDF);
 31. Uredba o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika (Word, PDF)
 32. Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka (2017), (Word, PDF);
 33. Uredba o izgledu, formi i sadržini službene značke i legitmacije  (Word, PDF);
 34. Uredba o platama policijskih službenika (Word, PDF);
 35. Uredba o načinu ostvarivanja prava policijskih službenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada (Word, PDF)
 36. Uredba o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i načinu prelaska preko državne granice, „Službeni glasnik RS", broj 98 od 14. decembra 2018. (Word, PDF)
 37. Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije ("Službeni glasnik RS", br. 47 od 20. juna 2018, 59 od 31. jula 2018, 91 od 23. novembra 2018, 29 od 19. aprila 2019, 69 od 27. septembra 2019, 66 od 7. maja 2020, 78 od 29. maja 2020, 102 od 24. jula 2020, 113 od 3. septembra 2020, 133 od 6. novembra 2020, 146 od 4. decembra 2020, 149 od 11. decembra 2020, 60 od 16. juna 2021.) (Word, PDF)
 38. Uredba o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ("Službeni glasnik RS", broj 18 od 15. marta 2019), (Word, PDF)
 39. Uredba o bližim uslovima za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju, („Službeni glasnik RS“, broj 20 od 22. marta 2019), (Word, PDF)
 40. Uredba o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavlјanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije (Word, PDF)
 41. Kodeks policijske etike (2023), (Word, PDF)
 42. Uredba o kriterijumima za određivanje kategorija stranaca i kategorijama stranaca kojima se privremeni boravak u Republici Srbiji može odobriti nezavisno od osnova za odobrenje privremenog boravka (Word, PDF)
 43. Uredba o ocenjivanju policijskih službenika (Word, PDF)
 44. Uredba o sadržaju i načinu izrade plana smanjenja rizika od katastrofa (Word, PDF)
 45. Uredba o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije (Word, PDF)
 46. Uredba o visini i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Word, PDF)
 47. Uredba o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja (Word, PDF)
 48. Uredba o jedinicama civilne zaštite, nameni, zadacima, mobilizaciji i načinu upotrebe (Word, PDF)